FORVALTNINGSDATABASEN

Magnussen, Jon ; Norge Helse- og omsorgsdepartementet (2008):

Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak: utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 22. desember 2006 : avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 10. januar 2008.

Departementenes servicesenter, Informasjonsforvaltning - NOU 2008:2

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/Sykehus/Magnussen.pdf

Omtale:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/nouer/2008/nou-2008-2.html?id=497898

Antall sider:

148

ISSN-nummer:

9788258309519

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3080

Disse opplysningene er sist endret:

22/5 2014

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Utvalget er oppnevnt for å foreta en bred, faglig gjennomgang av systemet for fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak i lys av nye data, metoder og forskning. Videre sier mandatet at utvalget må ta hensyn til nye oppgaver de regionale helseforetakene er tilført siden forrige gjennomgang. Utvalget ser det som sin hovedoppgave å gjennomgå dagens inntektssystem og komme med konkrete forslag til forbedringer. Utvalget har beregnet virkninger av forslagene på regionalt helseforetaksnivå med utgangspunkt i forslaget til statsbudsjett for 2008.

Utvalget har hatt som overordnet mål for sitt arbeid at inntektssystemet skal sette de fire regionale helseforetakene i stand til å gi sin befolkning et likeverdig tilbud av spesialisthelsetjenester. Utvalget vil påpeke at klare og forutsigbare økonomiske rammer vil gjøre det lettere å møte de ledelses- og styringsutfordringer en så komplisert sektor som spesialisthelsetjenesten står ovenfor. I sin utforming av inntektsfordelingsmodell har utvalget derfor lagt stor vekt på at modellen skal være tydelig, forutsigbar og ha høy grad av legitimitet i sektoren.

Utvalget har hatt en bred sammensetning, og dette har også vært reflektert i utvalgets diskusjoner. Ved noen anledninger har de analyser utvalget har fått gjennomført blitt supplert med skjønnsmessige vurderinger. Utvalget har i disse tilfellene lagt vekt på å se diskusjonen av de enkelte elementer som en del av den helhetlige modellen. På denne måten har forskjeller i synspunkter knyttet til enkeltelementer vært vurdert som underordnet et ønske om samstemmighet i utvalgets samlede anbefaling.