FORVALTNINGSDATABASEN

Botheim, Ingunn, Harald Nybøen og Janicke Weum (2015):

Evaluering av Fiskeridirektoratet

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2015:1

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/evaluering_av_fiskeridirektoratet_difi-rapport_2015_1.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2015/02/evaluering-av-fiskeridirektoratet

Antall sider:

64

ISSN-nummer:

1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3185

Disse opplysningene er sist endret:

6/10 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

På oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet har Difi evaluert Fiskeridirektoratet. Vår hovedkonklusjon er at Fiskeridirektoratet oppleves som en faglig solid virksomhet som i all hovedsak leverer gode resultater. På bakgrunn av funnene i kartleggingen og de utfordringene direktoratet står overfor i form av bl.a. endringer i næringen, teknologisk utvikling og begrensede budsjettrammer, vil vi trekke frem noen forbedringsområder for Fiskeridirektoratet:
- Balansere og tydeliggjøre direktoratets roller på de ulike fagområdene
- Utvikle en tydeligere og mer helhetlig styring av regionene, bl.a. ved å klargjøre hovedkontorets direktoratsfunksjon
- Videreutvikle tilsynsrollen både på fiskeri- og havbruksområdet
- Avklare roller og ansvar mellom departement og direktorat
- Endre organiseringen, bl.a. ved å redusere antallet regioner
- Legge til rette for en mer fleksibel og utviklingsorientert organisasjon, bl.a. gjennom å utarbeide en personal- og kompetansestrategi og styrke samarbeidet mellom avdelingene.