FORVALTNINGSDATABASEN

Kjøllesdal, Kristian og Sidsel Søvik (2014):

Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi veileder 2014:1

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/fra-stat-til-marked-veileder-om-utskilling-av-virksomhet-fra-staten_1.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2014/03/veileder-om-utskilling-av-virksomhet-fra-staten

Antall sider:

73

ISSN-nummer:

978-82-7483-121-6

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3196

Disse opplysningene er sist endret:

21/10 2016

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Veilederen retter seg i hovedsak mot departementene, og er ment å være et hjelpemiddel i arbeidet med å forberede og gjennomføre politiske vedtak om å skille ut en virksomhet eller deler av en virksomhet fra staten. Veilederen vil også være nyttig for statlige virksomheter som er under omstilling eller der det er aktuelt å etablere hele eller deler av virksomheten som et eget rettssubjekt.

Et viktig formål med veilederen er å øke kunnskapen om forhold som må utredes og vurderes i forbindelse med utskilling av oppgaver fra staten og omdanning av et tidligere forvaltningsorgan eller deler av et forvaltningsorgan til selskap. Veilederen inneholder også praktiske råd og sjekklister for bruk ved gjennomføring av en omstillingsprosess. Sentrale temaer som behandles og drøftes er:
- Grunnlaget for å vurdere om en utskilling er hensiktsmessig eller ikke.
- Forhold som må avklares før beslutning om utskilling blir tatt.
- Forhold som er sentrale i forbindelse med etablering av et statlig eid selskap.
- Forhold som det er viktig å være oppmerksomme på etter at selskapsetableringen er gjennomført.