FORVALTNINGSDATABASEN

Andersen, Simon Rønning (2016):

En europeisk administrasjon over flere nivåer? - En studie av Norges vassdrag- og energidirektorats arbeid med EU-regelverk

Oslo, UiO, Institutt for statsvitenskap. Masteroppgave 2016

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/51805/Ferdig-masteroppgave.pdf

Omtale:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-55265

Antall sider:

72

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, EU

NSD-referanse:

3211

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Tema for denne oppgaven har vært hvordan nasjonale reguleringsmyndigheter deltar i utformingen og implementeringen av EU-regelverk og hvordan deres arbeid påvirkes av dette. Norges vassdrag- og energidirektoratet er benyttet som case for å belyse dette temaet. Tidligere studier har vist at det på flere områder har utviklet seg en integrert europeisk administrasjon der aktører på EU-nivå knytter til seg nasjonale reguleringsmyndigheter. Nasjonale reguleringsmyndigheter har vist seg å kunne opptre med flere «hatter» der de er en del av den nasjonale administrasjonen samtidig som de tjener Kommisjonen og er en del av en nettverksadministrasjon bestående av nasjonale reguleringsmyndigheter. De empiriske funnene i oppgaven har vist at ansatte i NVE hyppig deltar i organer på EU-nivå uavhengig av departementet og de har ofte kontakt med søsterregulatorer fra andre europeiske land. Funnene viser at den komplekse organisatoriske konteksten NVE er en del av bidrar til å påvirke NVE ansattes beslutningsatferd. For å analysere funnene er det benyttet tre teoretiske perspektiver. Et intergovernmentalistisk perspektiv, et organisasjonsteoretisk perspektiv og historisk institusjonalisme.