FORVALTNINGSDATABASEN

Ratvik, Jørgen Dahlslett (2017):

Politisk kontroll av nukleære aktører? En casestudie av hvordan Utenriksdepartementet kontrollerer det norske atomsikkerhetsarbeidet i Nordvest-Russland

Oslo, UiO, Institutt for statsvitenskap

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57610/Master_J-rgen-Ratvik.pdf

Omtale:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-60334

Kommentar:

NB: Filen med masteroppgaven har begrenset tilgang. Sperret til: 2019-05-23.

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3256

Disse opplysningene er sist endret:

11/10 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Etter en lang omstillingsperiode med vekt på materiellinvesteringer i Forsvaret, har oppmerksomheten de senere år blitt flyttet over på personell og kompetanse. I den forbindelse har strategisk kompetanseledelse i de siste langtidsplanene (2008, 2012 og 2016) og deres tilhørende iverksettingsbrev, blitt presentert som et endringsverktøy for hvordan Forsvaret kan bli en moderne kompetanseorganisasjon. Forsvarsdepartementet har gitt Forsvaret generelt, og Forsvarsstaben spesielt, føringer om å implementere SKL, med en forventning om at påtrykkene følges opp. Hvordan Forsvarsstaben har håndtert føringene og hvorvidt dette har blitt påvirket av organisasjonens formelle struktur, uformelle kultur og organisatoriske omgivelser, er her undersøkt.