FORVALTNINGSDATABASEN

Pedersen, Thomas; Eldholm, Ingrid Lothe (2017):

Kontraktsform i veiprosjekter og forutsetninger for effektiv veibygging : En casestudie av prosjekteringsprosessen for ny E18 Tvedestrand - Arendal

Kristiansand, Universitetet i Agder, Masteroppgave industriell økonomi og teknologiledelse

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/2455057/Eldholm%2c%20Ingrid%20Lothe%20og%20Pedersen%2c%20Thomas.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2455057

Antall sider:

92

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3288

Disse opplysningene er sist endret:

8/11 2017

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Kontekst: Nye Veier AS ble opprettet av Samferdselsdepartementet våren 2015 som et resultat av erfaringer hentet fra Sverige og deres gjennomføring av veiprosjekter. Hensikten var å legge til rette for bruk av totalentrepriser for å redusere byggetid og kostnader i norsk veibygging. Departementet vurderte det mulig å gjennomføre utbygging, vedlikehold og drift av deler av riksveinettet mer effektivt, gitt en annen organisering og andre rammebetingelser enn det Statens vegvesen har. Formålet er å oppnå en mer helhetlig utbygging og større kostnadseffektivitet for den utbyggingsporteføljen selskapet har fått ansvar for

Mål: Målet med denne oppgaven er å belyse hvordan valgt entrepriseform påvirker effektiv veibygging, og hvilke rammebetingelser den gir for samarbeid.

Metode: I denne oppgaven har vi fulgt oppstarten av prosjekteringen for ny E18 Tvedestrand – Arendal. Vi har sett på hvilke endringer som har blitt gjort i prosjekteringen, hvordan totalentreprenør og byggherren samarbeider og hvordan de har håndtert kontekstuelle utfordringer. Det er en teoretisk basert casestudie. Datainnsamlingen bestod av ti observasjoner, to intervjuer, lesing av kontraktunderlag samt informasjon om selskapene og prosjektet. Analysen ble gjennomført ved hjelp av et teoretisk rammeverk.

Funn: I denne studien fant vi at totalentreprenøren tilpasser løsninger etter sine arbeidsmetoder og teknologi for å effektivisere prosessene sine, i tillegg til standardisering og prefabrikkering i så stor grad som mulig. Byggherren har i ytelsesbeskrivelsen lagt grunnlaget for brukbarheten, da de har begrenset mulighet til å påvirke prosjekteringen i en totalentreprise. Deltakelse i prosjekteringsmøter kan likevel gi en mulighet til å oppdage feil og mangler på et tidlig stadium. Intensjonen for samarbeid ligger til grunn fra begge aktører, men tilliten er skjør i valgt entrepriseform. I tillegg har kontekstuelle utfordringer vært krevende for å opprettholde operasjonell effektivitet.

Konklusjon: Funnene indikerer at totalentreprenøren ikke er involvert tidlig nok i prosessen til at de sammen med byggherren kan oppnå en mest mulig effektiv veibygging. Betingelsene for samarbeid kan også se ut til å legge begrensninger.