FORVALTNINGSDATABASEN

Helle Sekkesæter og Lisbeth U. Hansen (2018):

Difi notat 2018:5 Departementenes styring og tilrettelegging for innovasjon i underliggende virksomheter

Oslo, Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

https://www.difi.no/sites/difino/files/notat_2018_5_departementenes_styring_og_tilrettelegging_for_innovasjon_i_underliggende_virksomheter_171218.pdf

Omtale:

https://www.difi.no/rapport/2018/12/departementenes-styring-og-tilrettelegging-innovasjon-i-underliggende-virksomheter

Antall sider:

23

ISSN-nummer:

1892-1728

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3432

Disse opplysningene er sist endret:

11/4 2019

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Resymé/omtale: Difi har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet undersøkt hvordan departementene styrer og følger opp innovasjon i underliggende virksomheter. Formålet med undersøkelsen er å gi departementet et bidrag til kunnskap om innovasjon som kan benyttes i en stortingsmelding om innovasjon som KMD skal legge fram i 2020. Undersøkelsen er i hovedsak basert på intervjuer i departementer og virksomheter (15) i 2018 og dokumentanalyse av tildelingsbrev og årsrapporter for 2017 i 65 statlige virksomheter. Vi har også benyttet relevante kvantitative data fra innovasjonsbarometeret som Difi gjennomførte høsten 2018. På bakgrunn av funn i undersøkelsen, anbefaler vi bl.a. at
• Departementene bør vurdere om de har tilstrekkelig med kompetanse om innovasjon og innovative arbeidsmåter for å styre og tilrettelegge for innovasjon i underliggende virksomheter. Det er grunn til å anta at departementene bør ha kunnskap om innovasjon som virkemiddel for å kunne vurdere den enkelte virksomhets modenhetsnivå og hvordan de kan stimulere til innovasjon.
• For å styre og tilrettelegge for innovasjon i underliggende virksomheter bør departementene være bevisste på at virksomhetene har ulike forutsetninger for innovasjon og tilpasse styringsrollene deretter. Etter vår vurdering bør departementene i sin styring og tilrettelegging for innovasjon ha oppmerksomhet på i hvilken grad virksomhetene er endringsorienterte og tar handlingsrommet.