FORVALTNINGSDATABASEN

Kuhn, Nadja Sophia Bekkelund; Trondal, Jarle (2018):

Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 2018, 34 46-64.

Publikasjonstype:

Tidsskriftsartikkel

Fulltekst:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2564905/trondal-jarle-norsk-europaforvaltning.pdf

Omtale:

http://hdl.handle.net/11250/2564905

Kommentar:

Datagrunnlaget som anvendes i artikkelen bygger på til sammen tre spørreundersøkelser gjennomført blant departementsansatte i 1996, 2006 og 2016 (N=3562).

Antall sider:

19

ISSN-nummer:

1504-2936

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3520

Disse opplysningene er sist endret:

16/4 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Formålet med denne studien er å belyse departementsansattes rolle i europeisk flernivåforvaltning i tidsperioden 1996 til 2016. Studien argumenterer for at organisatoriske variabler på nasjonalt nivå er avgjørende for hvordan premisser fra EU-institusjonene blir fanget opp og innlemmet i norsk sentralforvaltning, og i siste instans i offentlig politikk. Artikkelen gir to viktige bidrag. For det første presenteres unike data fra norske departementsansattes rolle i europeisk flernivåstyring over en tidsperiode på 20 år (N=3562). For det andre bidrar studien med et organisasjonsteoretisk perspektiv for å forklare faktisk atferd blant «eurokrater» i norske departementer. Artikkelen belyser generelle organisasjonsteoretiske sammenhenger som kan anvendes utover denne studien. Artikkelen viser at departementsansatte er tett koplet til EUs flernivåforvaltning. Videre bekrefter studien betydningen av organisasjonsvariabler innen offentlig styring, også med hensyn til beslutningsprosesser i sentralforvaltningen som strekker seg over flere administrative nivå.

Nøkkelord
administrativ integrasjon, organisasjonsfaktorer, flernivåforvaltning, kompatibilitet,
spesialisering, primær

ABSTRACT
The aim of this article is to examine the role of ministerial officials in an integrated European multilevel administration. The study argues that organizational variables at the national level constitute a decisive filtering factor as regards how decision premises emanating from EU-level institutions are received and implemented by domestic government institutions and officials. The study has two main contributions. Empirically it provides a comprehensive study of the role of Norwegian ministerial officials in the European multilevel administration over a time period of 20 years (N=3562). Secondly, it applies an organization theory approach to explain variation in actual decision-making behaviour. The article discusses factors of general relevance to political science applicable beyond the case at hand. The study shows that ministerial officials are interwoven in the European Union multilevel administration. Moreover, it confirms the pivotal role of organizational factors in public governance processes.

Keywords
administrative integration, organizational factors, multilevel administration,
compatibility, specializtion, primary