FORVALTNINGSDATABASEN

Magnussen, Jon; Barane, AM; Borge, LE; Falch, JG; Gaaserød, H; Kaarbøe, O; Kalseth, Jorid; Karlsen, P; Sandset, PM; Tell, Grethe S. (2019):

NOU 2019: 24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-24/id2682523/?ch=1

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2019-24/id2682523/

Antall sider:

162

ISBN-nummer:

978-82-583-1429-2

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4526

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Regjeringen oppnevnte ved kongelig resolusjon 23. mars 2018 et utvalg som skal gjennomgå og ev. foreslå en revisjon av fordelingen av basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene. Forslaget skal basere seg på gjeldende ramme. Dersom det foreslås en revisjon av modellen, skal utvalget foreslå en plan, eventuelt over flere år, for hvordan revisjonen skal gjennomføres. Utvalget legger med dette frem sin enstemmige innstilling.