FORVALTNINGSDATABASEN

Øystein Børmer (leder), Stein Berntsen, Harald Brandsås, Tore Eriksen, Hanne Gaaserød, Kåre P. Hagen, Kristina Lundqvist, Marianne Mancini, Anna Rømo (2015):

NOU 2015: 14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring — Budsjett og regnskap i staten

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/d8f32f94864d4636bc468ea0bc4ca2bd/no/pdfs/nou201520150014000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-14/id2464978/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kgl. res. 10. oktober 2014.
Avgitt til Finansdepartementet 1. desember 2015.

Antall sider:

193

ISBN-nummer:

978-82-583-1251-9

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4608

Disse opplysningene er sist endret:

8/6 2020

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Utredning om flerårige budsjetter Et utvalg som har utredet flerårige budsjetter på utvalgte områder og et tydeligere skille mellom investeringer og drift i budsjettet, har i dag levert sin rapport til finansminister Siv Jensen. Utvalget ble oppnevnt 10. oktober 2014. Direktør Øystein Børmer, Direktoratet for økonomistyring, har ledet utvalget, som for øvrig har vært sammensatt av eksperter innen økonomi, regnskap og administrasjon.