FORVALTNINGSDATABASEN

Stener Kvinnsland (leder), Trude Andresen, Per S. Bleikelia, Sylvia K. Brustad, Cathrin Carlyle, Sven Ole Fagernæs, Hege Gjessing, Christian Grimsgaard, Jon J. Gåsvatn, Lars Haukaas, Jorid Kalseth, Per V. Okkels, Brit K. S. Rugland, Bente G. H. Slaatten, Hanne Thürmer, Karina Aase (2016):

NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten — Hvordan bør statens eierskap innrettes framover?

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/6db6ac4fbfde49e6bc5f8bd615c6fa1e/no/pdfs/nou201620160025000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-25/id2522062/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt i statsråd 2. oktober 2015.
Avgitt til Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2016.

Antall sider:

247

ISBN-nummer:

978-82-583-1307-3

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Danmark, England, Finland, Frankrike, Nederland, Skottland, Sverige, New Zealand

NSD-referanse:

4618

Disse opplysningene er sist endret:

9/6 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon 2. oktober 2015 ble det oppnevnt et utvalg for å utrede organiseringen av det statlige eierskapet til spesialisthelsetjenesten. Utvalget ble bedt om å vurdere alternative modeller for hvordan staten kan organisere eierskapet til sykehusene. Utvalget skulle også vurdere inndeling i helseregioner og antall helseforetak og organisering av eiendomsforvaltningen. Utvalget legger med dette fram sin innstilling