FORVALTNINGSDATABASEN

Hallgeir Aalbu, Elisabeth Angell, Heidi Wiig Aslesen, Ådne Cappelen, Arild Hervik, Grete Rusten, Tor Selstad (2004):

NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet— Effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/b43a9b2446984a7293d16a8b7fad27e2/no/pdfs/nou200420040002000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-2/id383676/

Kommentar:

Utredning fra Effektutvalget, oppnevnt ved kgl. res. 5. oktober 2001.
Avgitt til Kommunal- og regionaldepartementet 29. januar 2004.

Antall sider:

227

ISBN-nummer:

82-583-0757-6

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4645

Disse opplysningene er sist endret:

15/6 2020

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Utvalget som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 5. oktober 2001, for å drøfte effekter av statlig innsats for regional utvikling og distriktspolitiske mål, legger med dette fram sin innstilling.

Utredningen består av en metodedel (kapittel to), en del der generelle rammebetingelser gjennomgås og vi kartlegger statlig sektors betydning for sysselsetting og overføringer (kapittel tre og fire) og en del der politikkområdenes effekter drøftes med utgangspunkt i makroøkonomisk politikk, sektorpolitikk og regionene selv (kapittel fem, seks og sju). I kapittel åtte konkluderer utvalget med å se ulike politikkområders regionale og distriktspolitiske effekter i sammenheng.