FORVALTNINGSDATABASEN

Harald Hove (leder), Mette Bredengen, Ramborg Elvebakk, Anders Hauger, Ingvar Engen, Svein Roald Hansen, Jan Erik Helgesen, Tonje Meinich, Nils E. Øy (2003):

NOU 2003: 30 Ny offentlighetslov

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/7b879ca4da7a48f2868b91c4000d7b72/no/pdfs/nou200320030030000dddpdfs.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2003-30/id382853/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. desember 1999.
Avgitt til Justis- og politidepartementet 3. desember 2003.

Antall sider:

308

ISBN-nummer:

82-583-0744-4

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge, Sverige, Danmark

NSD-referanse:

4647

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Ved kongelig resolusjon 10. desember 1999 ble det nedsatt et utvalg for å utrede spørsmål om endringer i offentlighetsloven. Utvalget legger med dette frem sin utredning. De punkter der det er dissens fremgår av utredningen.