FORVALTNINGSDATABASEN

Ole Willy Sandbekk, Øyvind Christensen, Per Hovden, Frode Johansen, Kristin Lind, Malin Nossum, Tore Nyseter, Janne Log Røren, Steinar Undrum (2000):

NOU 2000: 19 Bør offentlig sektor eksponeres for konkurranse? En gjennomgang av nasjonale og internasjonale erfaringer

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/faba078a59434c918eff8a823561ad3d/no/pdfa/nou200020000019000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2000-19/id117394/

Kommentar:

Utredning fra et utvalg oppnevnt av Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Avgitt 20. juni 2000

Antall sider:

190

ISSN-nummer:

0333-2306

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4666

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Utvalget ble oppnevnt i regjeringskonferanse høsten 1998 med mandat til å oppsummere og systematisere nasjonale og internasjonale erfrainger med konkurranseeksponering av offentlig sektor. Hovedmålet for utredningsarbeidet har vært å bedre kunnskapsgrunnlaget for politikken på dette området. Utvalget ble bedt om å fremskaffe og systematisere kunnskap vedrørende forutsetninger for og erfaringer med konkurranseeksponering. Utvalget legger med dette frem sin utredning.