FORVALTNINGSDATABASEN

Geir Woxholth (leder), Rannveig Bjerkmo, Gudmund Knudsen, Sue K Remme, Inger-Johanne Sand, Jon Schrøder, Jon Schultz, Hilde Widerberg, Håvard K Sandnes, Kristian Østberg (1998):

NOU 1998: 7 Om stiftelser

NOU Norges offentlige utredninger

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://www.regjeringen.no/contentassets/b3911ee34b224b15b6865d7a173c7b73/no/pdfa/nou199819980007000dddpdfa.pdf

Omtale:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1998-7/id141252/

Kommentar:

Utredning fra Stiftelseslovutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon 28. juni 1996.
Avgitt til Justis- og politidepartementet mai 1998.

Antall sider:

141

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4683

Disse opplysningene er sist endret:

22/10 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Justis- og politidepartementet nedsatte i juni 1996 et utvalg for å foreta en utredning av stiftelsesrettslige spørsmål og utarbeide forslag til ny stiftelseslovgivning. Mandatet inneholder retningslinjer for utredningsarbeidet.
Stiftelseslovutvalget legger med dette frem sin utredning med forslag til ny lov om stiftelser. Utvalgets utredning er enstemmig.