FORVALTNINGSDATABASEN

Evensen, Ine; Ruud, Nina (2020):

Handlingsrom for mellomledere i spesialisthelsetjenesten

Universitetet i Agder ; University of Agder

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://uia.brage.unit.no/uia-xmlui/bitstream/handle/11250/2646895/Ine%20Evensen.pdf

Omtale:

https://hdl.handle.net/11250/2646895

Antall sider:

58

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4781

Disse opplysningene er sist endret:

18/10 2021

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Temaet for vår oppgave er mellomlederes handlingsrom i spesialisthelsetjenesten og hvilke faktorer som fremmer eller hemmer handlingsrommet. Problemstillingen er: «Har mellomledere i sykehus handlingsrom i sin arbeidshverdag, eller er de kun utførere av overordnede bestemmelser? Hvilke faktorer er med på å hemme eller fremme handlingsrommet?».Masteroppgaven er en kvalitativ studie. Vi har valgt å se på førstelinjeleders handlingsrom. Disse er på lavest mellomledernivå, og jobber nærmest de ansatte. Det er utført intervjuer av seks seksjonsledere ved vårt sykehus som er tilfeldig utvalgt og med ulik lederkompetanse og erfaring.Undersøkelsen viser at alle informantene opplever å ha et visst handlingsrom innenfor drift, fag og egne ressurser i seksjonen. Det fremkommer også at ledererfaring er en viktig faktor for hvordan handlingsrommet både gripes og oppfattes. Gjennom kompetanse og erfaring beskriver de større tillit i organisasjonenog at dette gir dem et bredere handlingsrom.Innenfor økonomistyring og budsjett opplever seksjonslederne ett begrenset handlingsrom. De økonomiske rammene står nedfelt i deres lederavtaler, men de er i liten grad involvert når budsjettet for de ulike seksjonerblir lagt. Store lederspenn er også en begrensende faktor for utøvelsen av handlingsrom når det ikke er lederstøtte i seksjonen. Sykehus er komplekse organisasjoner med mange ledernivå og store leder/kontrollspenn. Førstelinjeledere kan gjøre endringer innenfor de rammene som er fastlagt i lederavtaler, men organisatoriske rammer endres for ofte. Politiske føringer og endringer er utfordrende å forholde seg til da ikke alltid ressursene, rammene og budsjettet oppleves som reelle å gjennomføre.