FORVALTNINGSDATABASEN

Per Gunnar Røe (red.) Jostein Askim (red.) Kristoffer Kolltveit (red.) (2017):

En smartere stat. Veier til bedre politikk og styring

Universitetsforlaget

Publikasjonstype:

Bok

Fulltekst:

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2020062348593

Omtale:

https://www.universitetsforlaget.no/en-smartere-stat-1

Kommentar:

Innhold
Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Kapittel 1
Veier til bedre politikk og styring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Jostein Askim, Kristoffer Kolltveit og Per Gunnar Røe

Kapittel 2
Håndtering av ekstremvær, flom og skred. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Lise H. Rykkja

Kapittel 3
Klimavennlig transport i norske byer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Anders Tønnesen og Torill Nyseth

Kapittel 4
Kan boligmarkedet temmes? Smartere boligpolitikk i et
markedsbasert system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kim Astrup

Kapittel 5
Arkitekturpolitikk for sosialt bærekraftig byutvikling. . . . . . . . . . . . . . 89
Bengt Andersen og Per Gunnar Røe

Kapittel 6
Bosetting av flyktninger: Hvem bør få siste ord – kommunene,
staten eller flyktningen selv?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Jostein Askim og Vilde Hernes

Kapittel 7
Integrering av flyktninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Kristian Rose Tronstad og Vilde Hernes

Kapittel 8
Sykehuspolitisk styring i Norge: mellom politikk og forvaltning. . . . . . 140
Pål E. Martinussen, Simon Neby og Karsten Vrangbæk

Kapittel 9
Norsk forskningspolitikk: fragmentert styring i et sentralisert
system. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Espen Solberg og Kristoffer Kolltveit
Litteratur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Om forfatterne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Antall sider:

208

ISBN-nummer:

9788215027074

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4790

Disse opplysningene er sist endret:

20/10 2021

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Den norske staten står foran omfattende endringer, og dagens flernivå-system byr på en rekke krevende styringsutfordringer, knyttet til så vel politiske målsettinger som virkemidler og iverksetting.
Denne antologien tar for seg aktuelle utfordringer fra ulike sektorer; innvandring og integrering, krisehåndtering, byutvikling, samferdsel, helsepolitikk og forskningspolitikk. Forfatterne åpner for å se styringsutfordringer og mulige løsninger for ulike sektorer i sammenheng. Kapitlene er skrevet etter en felles disposisjon og munner ut i faglig funderte råd eller anbefalinger.

Boken er et bidrag til en konstruktiv og løsningsorientert samfunnsvitenskap. Etter forfatternes syn bør ikke forskernes deltagelse i samfunnsdebatten være begrenset til å skrive kronikker og svare på spørsmål fra mediene; det må også være rom for å tilby forskningsbaserte forslag til hvordan samfunnsproblemer kan løses.

Emne
Smarte byer | Politisk ledelse | Sentralforvaltning | Politisk styring | Politisk styring | politikk og styresett