FORVALTNINGSDATABASEN

Sandberg, Jørgen Tveit (2021):

Utviklingen i lederlønninger i Norge, 1997-2020

UiO, Økonomisk Institutt

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/87438/Sandberg-J-rgen.pdf

Omtale:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-90085

Antall sider:

88

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4800

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2021

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne oppgaven er en empirisk studie av utviklingen i lederlønninger og lønnsulikhet i Norge i perioden 1997-2020. Oppgaven benytter den historiske lønnsstatistikken til Statistisk sentralbyrå til å analysere lønnsutviklingen til ulike grupper lønnstakere, forholdet mellom dem og mulige årsaker til utviklingen. Hovedfunnene i oppgaven er for det første; at lederne i offentlig sektor i perioden 1997-2020 hadde en sterkere lønnsvekst enn andre, at lønnsspredningen innad i gruppen økte, og at lønnsulikheten totalt i sektoren og blant samtlige lønnstakere økte. For det andre, viser resultatene at deler av lønnsveksten i gruppen og noe av lønnsgapet mellom lederne i de to sektorene skyldes endringer og skjevheter i underliggende demografiske kjennetegn.