FORVALTNINGSDATABASEN

Aasterud, Mina Helene Wigen (2018):

Politiske hensyn i styrevalg for statlige selskaper. En kvantitativ analyse av styreutskiftinger i statsaksjeselskaper i Norge i perioden 2000-2017

Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/66780/Masteroppgave_Aasterud.pdf

Omtale:

http://urn.nb.no/URN:NBN:no-69963

Antall sider:

82

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

4808

Disse opplysningene er sist endret:

19/9 2022

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon:

Sammendrag:

Denne oppgaven har undersøkt om (parti)politiske hensyn spiller en rolle i styreutskiftinger i statsaksjeselskaper, og hva som kan forklare dette. Statens eierskap er omfattende, og hvordan dette eierskapet forvaltes er derfor av interesse. Styreutskiftinger er en viktig del av statens eierstyring, og kan brukes av politikere til å sikre at det sitter politisk lydhøre personer i styrene. Med overlevelsesanalyse testet jeg en rekke forventninger til betydningen av at statsråden som utnevnte styremedlemmet fremdeles kontrollerer departementet og betydningen av styremedlemmets partitilknytning ved styreutskiftinger i statsaksjeselskaper, som jeg utledet basert på et delegeringsprinsipp fra prinsipal-agent-rammeverket. Videre undersøkte jeg om betydningen av disse variablene var betinget av selskapsstørrelse, eierdepartement, eller formål med eierskapet. Analysen indikerer at tjenestetiden til styremedlemmer i statsaksjeselskaper ikke er politisk nøytralt, men påvirkes av statsrådsskifte med og uten skifte av partipolitisk kontroll. Et annet funn var at styreutskiftinger i Nærings- og fiskeridepartementet, som er det største eierdepartementet, ikke er mer isolert mot påvirkning av politiske hensyn. I tillegg indikerer analysen at i strid med statens prinsipper for god eierstyring, kan styremedlemmers partitilknytning ha betydning for styreutskiftinger. Mer data trengs for å undersøke hvilken rolle styremedlemmers partitilknytning spiller i styreutskiftinger.