FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Type effekt"

Publikasjoner som omhandler kategori: Type effekt.

Antall publikasjoner per kode
Kode Navn Antall Kommentar
1 Kostnadseffektivitet 94 Der fokuset er på ”output” og effektivitet knytta til kostnadsbesparing og produktivitet.
2 Samfunnseffektivitet 85 Også kalla formålseffektivitet, der fokuset er på ”outcome” og kor effektivitet er knytta til samfunnsmessige og sektorpolistiske virkningar.
3 Strukturelle og styringsmessige effektar 186 Effektar knytta til politisk styring, administrativ kontroll, samordning, fragmentering og ansvarliggjering.
4 Kvalitet og sikkerhetsmessige effektar 43 Effektar knytta til kvalitet og sikkerhet.
5 Verdimessige effektar 88 Effekter som påvirkar verdiar som blant anna fridom, likheit, brukermedverknad, tillit, demokratiske prosessar, rettssikkerheit, openheit, offentlegheit og service.
6 Driftskostnadsmessige effektar 34 Effektar som peiker på kostnader knytta til korleis verkemidla vert sett ut i livet, t.d. transaksjonskostnader.
7 Effekter i arbeidslivet 33 Effektar som påverkar arbeidsmiljø, arbeidsvilkår, medbestemming / medverknad i arbeidslivet, utstøting av arbeidsmarkedet osb.
8 Effekter på forvaltningskultur 21 Effektar som går på organisasjonskultur, t.d. korrupsjon, offentlig etos/moral, nedbygging av etatskultur etc.