Forvaltningsdatabasen

Styret for Elev- og Studentsamskipnaden i Rogaland

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Elev- og Studentsamskipnaden i Rogaland" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Elev- og Studentsamskipnaden i Rogaland
Utvalgsnummer: 2009000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1975
Tilhørende departement: Kirke- og undervisningsdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 1975 av Kirke- og undervisningsdepartementet i henhold til midlerti lov av 19. desember 1975 og kgl. res. av 5. mars 1976.
Mandat:
Elev- og studentsamskipnaden ledes av et styre som forvalter midlene, og har den øverste myndighet i alle saker som vedrører Samskipnadens virksomhet. Styret skal påse at virksomheten er i samsvar med lov og reglemen
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Kirke- og undervisningsdepartementet 1 0 11 0 Annen instans
1981 Kirke- og undervisningsdepartementet 1 1 11 105000 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Sverre Mauritzen 1 1103 Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Inger Johanne Haaland 2 1103 Rektor Av departement 1970 1970