FORVALTNINGSDATABASEN

Endringskoder

I tillegg til variabler som beskriver hvilke organisasjoner som omfattes av databasen, så er organisatorisk endring en viktig variabel i databasen. Variabelen Endringskode klassifiserer typer av organisatoriske endringer.

(101) Nyoppretting

Denne koden er brukt når en enhet blir opprettet uten å vokse ut fra noen annen enhet. Trolig vil likevel mange enheter som har fått denne koden ha en forhistorie som tilsier at andre endringskoder burde ha blitt benyttet. I tilfelle der man under kodingsarbeidet ikke ut fra eksisterende og tilgjengelige kilder har hatt kjennskap til noen slik forhistorie, er denne koden benyttet.

(102) Ny via utskilling

Kode "102 ny via utskilling" blir benyttet når en enhet får en selvstendig status gjennom å bli skilt ut frå en allerede eksisterende enhet. I denne utskillingsprosessen får den allerede eksisterende enheten òg endret organisatorisk status. Se også kode "202 består etter utskilling".

(104) Ny via splitting

Når en enhet slutter å eksistere gjennom at den blir splittet i to eller flere nye enheter blir kode "104 ny via splitting" benyttet. I denne splittingsprosessen blir koden "304 nedlagt via splitting" benyttet for den organisatoriske enheten som opphører.

(106) Ny via sammenslåing

Denne koden blir benyttet når en enhet blir etablert gjennom at to eller flere enheter blir slått sammen til en ny enhet. I denne sammenslåingsprosessen blir koden "306 nedlagt via sammenslåing" benyttet for de enhetene som opphører.

(111) Ny via omorganisering

I en del tilfelle er det vanskelig å benytte spesifikke endringskoder når det skjer en endring i en enhet eller med en gruppe av enheter. Med utgangspunkt i to tidspunkt kan en gruppe av enheter ha fått nye navn og rapporteringsveier på en slik måte at det ikke lar seg gjøre å bruka mer detaljerte endringskoder. I slike tilfelle vil nye enheter i en slik endringsprosess bli kodet med "111 ny via omorganisering". I denne omorganiseringsprosessen blir kodene "211 består via omorganisering" og "311 nedlagt via omorganisering" òg benyttet.

(112) Nyinnskrevet

Denne koden er benyttet i de tilfelle der etableringstidspunktet er ukjent. Tidspunktet for endringen blir satt skjønnsmessig. Databasen omfatter enheter som har eksistert etter 1.1.1947. Mange av enhetene som eksisterte per 1.1.1947 er skrevet inn i ved hjelp av denne endringskoden fordi man ikke kjenner til det rette etableringstidspunktet.

(202) Består via utskilling

Kode "202 består etter utskilling" blir benyttet når enheten fortsetter å eksistere etter at en del av enheten er skilt ut som ny enhet. I denne utskillingsprosessen blir den enheten kodet med "102 ny via utskilling".

(203) Består via innlemming

Kode "203 består etter innlemming" blir benyttet når en eksisterende enhet består etter å fått innlemmet en annen allerede eksisterende enhet. I denne innlemmingsprosessen blir den nye organisatoriske enheten som inngår i den bestående enheten kodet med "303 nedlagt etter innlemming".

(207) Navneendring

Når en enhet endrer navn uten at det skjer noe med enheten blir denne koden benyttet. For en del av de organisatoriske enhetene som har fått denne koden ligger det trolig mer funksjonelle endringer bak enn bare en navneending.

(209) Fysisk omlokalisering

Når en enhet endrer fysisk lokalisering til en annen kommune er dette registrert som en fysisk omlokalisering; f.eks. utflyttinger av statsinstitusjoner fra Oslo.

(211) Består via omorganisering

I en del tilfelle er det vanskelig å benytte spesifikke endringskoder når det skjer en endring i en enhet eller med en gruppe av enheter. Med utgangspunkt i to tidspunkt kan en gruppe av enheter ha fått nye navn og rapporteringsveier på en slik måte at det ikke lar seg gjøre å bruka mer detaljerte endringskoder. I slike tilfelle vil enheter som "overlever" en slik endringsprosess bli kodet med "211 består via omorganisering". I denne omorganiseringsprosessen blir kodene "111 ny via omorganisering" og "311 nedlagt via omorganisering" òg benyttet. Merk at koden også er benyttet for å registrere interne omorganiseringer og endringer av større omfang i virksomheter hvor intern struktur ikke er registrert (dvs. enheter utenfor departementene).

(213) Nyrapportering

Kode 213, nyrapportering, er benyttet i tilfelle der det blir opprettet en ny enhet mellom to enheter. I slike tilfelle vil enheten som er lavest i hierarkiet få en ny overordnet. Denne endringskoden er da brukt for å vise at den laveste enheten i hierarkiet har fått en ny rapporteringsvei. F.eks. vil en oppretting av en seksjon mellom allerede eksisterende avdeling og kontor internt i et departement føre til at det er en post som har informasjon om at kontoret har endra overordnet.

(221) Horisontal flytting

Når en enhet rapporterer til en ny overordnet uten at enheten selv endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå, så er dette registrert som en horisontal flytting. Merk at for administrative enheter innenfor departement vil denne formen for flytting kunne foregå både innenfor og mellom departement, mens flytting for hovedenheter (direktorat osv) vil i hovedsak foregå mellom departement.

(222) Vertikal flytting (omdanning)

Når en enhet endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå er dette registrert som en vertikal flytting. Begrepene omdanning og endring i tilknytingsform blir òg benyttet for denne formen for flytting. Vertikale flyttinger vil først og fremst gjelde hovedenheter (direktorat osv); f.eks. en omdanning av en forvaltningsbedrift til selskap der enheten rapporterer til samme departement før og etter omdanningen, men koden blir òg benyttet for å vise endringer i administrativt nivå for enheter som er organisert innenfor departementene.

(223) Horisontal – og vertikal flytting

Når en enhet rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå er dette registrert som en horisontal- og vertikal flytting. Denne formen for flytting er en kombinasjon av 221 Horisontal endring og 222 Vertikal endring. Merk at denne formen for flyttinger òg omfatter flytting ut og inn i av forvaltningen; en enhet som flytter ut til f.eks. privat sektor vil bli registrert med denne formen for flytting fordi den endrer tilknytingsform og overordnet.

(291) Omfordelt flytting

Når en enhet får ny overordnet (på samme nivå) uten at tilknytingsform og/eller administrativt nivå for enheten selv blir endret samtidig med at den tidligere overordnet blir nedlagt, er dette registrert som en omfordelt flytting. Denne formen for flytting blir f.eks. benyttet i sammenheng med at den overordnede enheten blir nedlagt gjennom splitting i nye enheter; blir f.eks. et departement splittet i to nye, blir det gamle nedlagt, og enhetene under det gamle departementet blir omfordelte til de to nye. Siden årsaken til flyttingen ikke ligger hos enheten selv bør trolig denne flytteformen ikke være med i aggregerte tellinger av flyttinger. Merk at enheten får ny overordnet samtidig som det ikke er endring i tilknyting eller administrativt nivå og at flyttingen derfor kan tolkes som horisontal flytting.

(292) Tom enhets flytting

Når en enhet flytter inn under en etat, gruppeenhet under etat eller gruppeenhet under departement er dette registrert som en tom enhets flytting. Etat, gruppeenhet under etat eller gruppeenhet under departement er enheter som er "tomme" dvs. at de ikke i seg selv har organisatoriske ressurser. Ingen enheter rapporterer til "tomme" enheter. Det er derfor ingen endring i overordnet (eller i tilknytingsform/nivå) for enheten som flytter. Merk: Dersom en nasjonal enhet flytter inn under en etat (f.eks. et direktorat organisert som etat), vil enheten også endre overordnet.

(303) Nedlagt via innlemming

Kode "303 nedlagt etter innlemming" blir benyttet når en enhet blir nedlagt etter å blitt innlemmet i en allerede eksisterende enhet. I denne innlemmingsprosessen blir den organisatoriske enheten som lever videre kodet med "203 består etter innlemming".

(304) Nedlagt via splitting

Når en enhet blir nedlagt gjennom splitting i nye enheter så blir den nedlagte enheten kodet "304 nedlagt via splitting". I denne splittingsprosessen blir koden "104 ny via splitting" benyttet for de nye organisatoriske enhetene som blir opprettet.

(306) Nedlagt via sammenslåing

Når en enhet blir lagt ned gjennom at to eller flere enheter blir slått sammen til en ny blir de nedlagte enhetene kodet med "306 nedlagt via sammenslåing". I denne sammenslåingsprosessen blir koden "106 ny via sammenslåing" benyttet for den nye enheten.

(310) Nedlagt

Når en enhet avvikles blir kode "310 nedlagt" benyttet. I Forvaltningsdatabasen er denne koden trolig benyttet for ofte pga. manglende informasjon om videreføring av funksjoner.

(311) Nedlagt via omorganisering

I en del tilfelle er det vanskelig å benytte spesifikke endringskoder når det skjer en endring i en enhet eller med en gruppe av enheter. Med utgangspunkt i to tidspunkt kan en gruppe av enheter ha fått nye navn og rapporteringsveier på en slik måte at det ikke lar seg gjøre å bruka mer detaljerte endringskoder. I slike tilfelle vil enheter som blir nedlagt gjennom ei slik omorganiseringsprosess bli kodet med "311 nedlagt via omorganisering". I denne omorganiseringsprosessen blir kodene "111 ny via omorganisering" og "211 består via omorganisering" òg benyttet.

(312) Nedlagt med utskriving

Når en organisatorisk endring fører til at enheten ikke lenger er tilknyttet et departement (f.eks. at enheten er privatisert; overført til privat sektor) blir enheten skrevet ut av databasen. Den forrige hendelsen vil vise hva som er årsaken til at enheten blir utskrevet. Koden her blir benyttet for å markere at videre endringshistorie ikke vil bli registrert.