FORVALTNINGSDATABASEN

Data om ansatte i statlig tariffområde - statens sentrale tjenestemannsregister (SST)

Denne siden dokumenterer data om ansatte i Forvaltningsdatabasen.

NB: Manglende data om statsansatte etter 2014

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte

Bakgrunn

NSD har fått overført data fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) om statsansatte med SST som kilde. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har NSD systematisert og tilrettelagt disse dataene. Formålet har vært å legge til rette for oversikter og statistikk over tid om statsansatte i geografien. Dette gir mulighet til å følge utviklingen i statlige arbeidsplasser, på både et lavest mulig geografisk nivå (kommune) og et lavest mulig institusjonelt nivå (etat / organisasjon / arbeidssted) over tid.

Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet.

Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.no

SST

SST er et register som omfatter arbeidstakere i det statlige tariffområdet. Registeret ble etablert i 1973. Arbeidsgiverpolitisk avdeling i FAD er ansvarlig for SST. Registeret omfatter alle statsansatte som lønnes etter Lønnsregulativ for staten (statlig tariffområde).

På oppdrag fra FAD innhenter og kvalitetssikrer Statistisk sentralbyrå (SSB) dataene som rapporteres fra de statlige virksomhetene til tjenestemannsregisteret. Det ferdige datagrunnlaget tilbakeføres til FAD, som er ansvarlige for den videre bruk av materialet. Statistisk sentralbyrå utarbeider på dette grunnlaget den offisielle lønnsstatistikken for staten.

SST danner grunnlaget for produksjon av ulike lønns- og personalstatistiske oppgaver til bruk under forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår. Videre nyttes dataene som grunnlag for lønns- og kostnadsanalyser, personalplanlegging, budsjettarbeid, lokale forhandlingspotter, kompensasjoner for lønnsoppgjør m.v.

Tjenestemannsregisteret ajourføres pr. 1. oktober hvert år for alle som får lønn på dette tidspunkt. Følgende opplysninger innhentes: Organisasjonsnummer, fødselsnummer, personnavn, stillingskode, lønnsrammenr./ -alternativ/lønnsspenn, lønnstrinn, dellønnsprosent, tjenesteansiennitet, tjenesteforhold, arbeidsstedskommune, utdanning, faste og variable tillegg, faste og variable tillegg hittil i år, variabel overtidsgodtgjøring, overtidsgodtgjøring hittil i år, overtidstimer, budsjettkapittel, budsjettpost og avtalt lønn.

I tillegg til ajourføringen pr. 1. oktober, ble det fra og med 1998 vedtatt at data for tilsatte i statlige virksomheter også skal ajourføres pr. 1. mars, jf. PM 1998-2.

Rettledning og kodeverk for rapportering til registeret legges ut på www.ssb.no/skjema i forkant av hvert tellingstidspunkt. Rettledningen inneholder spesifikke opplysninger om hvordan dataopplysningene skal rapporteres, tidsfrister og hvor opplysningene skal sendes mv.

Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for datakvaliteten.

Tilsatte ved de statlige grunn- og videregående skolene og ved spesialpedagogiske kompetansesentre inngår også i tallmaterialet. Registerdataene er eksklusive tilsatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser.

Statens toppledere og dommere, som avlønnes etter lønnskategorier, er rapporterte til SST. I tallmaterialet er disse kun tatt med under Sammendrag – tilsatte i statlig tariffområde – antall og beregnet årsverk.

Datamaterialet som NSD har fått overført omfatter årlige oversikter fra 1980 – dd. Eldre data finnes, men er ikke lagt ut her pga diverse mangler.

Tellingsmåned for data i våre oversikter er:

Variabler

Materialet NSD har fått fra SST inneholder følgende variabler:

Antall sysselsatte

I tillegg er det tatt inn i materialet antall sysselsatte mellom 16 og 74 år i hver enkelt kommune. Dette gjør det mulig å beregne andel statsansatte av sysselsatte totalt pr. kommune, fylke og på landsbasis. Informasjon om antall sysselsatte baserer seg på data fra Statistikkbanken i SSB.

Datauttak

NSD har lagt til rette en rekke websider med statistikk om statsansatte. Fra de fleste av disse sidene vil man kunne klikke seg videre til mer detaljerte oversikter både når det gjelder geografi og institusjon. Følgende hovedsider er laget:

I tillegg er det laget grafiske oversikter og visninger av data der det har vært hensiktsmessig.

Siden formålet med data fra SSTs side opprinnelig er årlige lønnsstatistikker har ikke data alltid et format som uten videre gjør de velegnet til å lage oversikter som viser utvikling over tid for etater / institusjoner. Dette kan bl.a. skyldes endringer i rapporteringsrutiner. I SSTs system endrer mange enheter også av ulike årsaker ID-nummer slik at det vil kreve en del manuell omkoding for å få fram ubrutte tidsserier for alle etater / institusjoner.

Merk at andre oversikter over sysselsatte i statsforvaltningen gir andre resultat enn data basert på SST. I Difi sine faktaoversikter over staten finnes det oversikter over sysselsatte i statsforvaltningen basert på data fra StatRes. Denne statistikken inkluder også ansatte ved helseforetakene. Dette gir et veldig forskjellig statistikkgrunnlag; for eksempel viser tall fra SST for 2009 totalt 140080 statsansatte mens data fra StatRes gir totalt 264902 for samme år.

Merk videre at det for noen oversikter kan være åpenbare feil eller brudd i tidsserier for enkelte enheter og etater som følge av at SST har brukt samme etatskode for ulike virksomheter; dvs. at gamle etatskoder kan være brukt opp igjen på andre enheter fra ett år til et annet. Det arbeides med å rette slike feil.

Andre feil i tidsserier kan skyldes feil i måten data har blitt innrapportert til SST fra ytre etater og enheter fra et år til et annet.

Endringer i antall ansatte over tid kan skyldes at ansatte har gått over i en annen lønnskategori, eller at nye kategorier har kommet til.

Endring i antall ansatte over tid

Endringer i antall ansatte over tid kan altså skyldes:

Eldre oversikter over statsansatte

Ønskes eldre oversikter så finnes det noen kilder. Den første årlige oversikten over statsansatte kom i 1949 (St.meld.nr.40, 1949). Det var en del feil i denne meldingen, noe som ble rettet opp i Innst.S.nr.149 – 1950 (jf. St.meld.nr.13 og nr. 6, 1950). Oversikten over antall ansatte pr. 1. januar 1951 og 1952 kom også ut som stortingsmeldinger. Denne gangen med 'bistillinger' som eget vedlegg.

Fra 1953 til 1961 kom oversikten som eget vedlegg til statsbudsjettet. Det ble her opererert med flere ulike kategorier: 'Faste tjenestemenn', 'Midlertidige tjenestemenn', 'Overenskomste funksjonærer' og 'Overenskomste arbeidere'.

Fra og med 1962 kom oversikten som stortingsmeldinger med intervaller på fire år. Det gjør at vi kun sitter med informasjon om tallet på statsansatte pr. 1. juli 1961, 1965, 1969 og 1973. Stortingsmeldingene inneholdt også noen nye kategorier. Fra 1965 er det tatt med stillinger med kortere arbeidstid enn det som opprinnelig var fastsatt. I tillegg inkluderes 'deltidsstillinger totalt' og 'deltid kvinner'. Fra 1969 ble det tatt med en egen kategori for 'særregulativlønte arbeidere'.

I 1973 ble Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) opprettet. SST er et EDB-basert persondatasystem for statens embets- og tjenestemannsregister og ble utviklet gjennom et samarbeid mellom daværende Forbruker- og administrasjonsdepartementet, Rasjonaliseringsdirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Den 19. juni 1997 vedtok Stortinget å oppheve bevilgningsreglementets §10 om stillinger som budsjettrettslig begrep. Intensjonen bak innstillingen fra Stortingets presidentskap (Inst.S.nr.243, 1996-97), var at det nå skulle gis en oversikt over antall statsansatte i tilknytning til de årlige budsjettforslagene. Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Finansdepartementet ble mot denne bakgrunnen også enige om et nytt tellingsmønster av statsansatte. For å få en mer ajourført telling av de statsansatte, ble det nå innhentet opplysninger om antall statlige arbeidstakere første mars hvert år.

Eldre kilder:

Innst.S.nr.149 – 1950
St..meld.nr.13 1950 Om antallet av personer i statstjeneste pr.1. januar 1950
St..meld.nr.45 1951 Om antallet av personer i statstjeneste pr.1. januar 1951
St..meld.nr.52 1952 Om antallet av personer i statstjeneste pr.1. januar 1952
St.prp.nr.1 1954-1955 Vedlegg E
St.prp.nr.1 1955-1956 Vedlegg E
St.prp.nr.1 1956-1957 Vedlegg E
St.prp.nr.1 1957-1958 Vedlegg E
St.prp.nr.1 1958-1959 Vedlegg G
St.prp.nr.1 1959-60 Vedlegg F
St.prp.nr.1 1961 Vedlegg D
St.meld.nr.30 (1961-62)
St.meld.nr.60 (1965-66)
St.meld.nr.73 (1969-70)
St.meld.nr.112 (1973-74)