FORVALTNINGSDATABASEN

Om Utvalgsarkivet

Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for periodene 1980-1997, 2002-2003 samt 2004->
Data for årene 1998-2001 mangler.

Arkivet inneholder informasjon om utvalgene og om medlemmene i disse. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), publisert som åpne datasett. NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder.

Innhold

Datamaterialet inneholder følgende:

De faste utvalgsopplysningene er informasjon om utvalgene som ikke endrer seg over tid (f.eks. utvalgstype). De tidsavhengige utvalgsopplysningene er opplysninger om utvalgene som varierer fra år til år (f.eks. antall møter). De tidsavhengige medlemsopplysningene er opplysninger om medlemmene i utvalgene for hvert enkelt år (f.eks. vervtype). Faste personopplysninger er personopplysninger om de enkelte medlemmene (f.eks. kjønn og fødselsdato).

Bakgrunn

Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) legger hvert år frem for Stortinget oversikter over statlige utvalg, styrer og råd og om medlemmene i disse. Frem til og med 1986 kom oversiktene ut gjennom Stortingsmelding nr. 7. Fra 1987 begynte oversiktene å komme ut som stortingsmelding hvert fjerde år - første gang i 1989. For de mellomliggende år kom oversiktene ut som "Oversikter over statlige styrer og råd mv.". Informasjonen i oversiktene og Stortingsmeldingene er i hovedsak den samme. NSD får hvert år maskinelle oppdateringer av innholdet i stortingsmeldingene/oversiktene. Disse er grunnlaget for Utvalsarkivet. For å øke bruksverdien har NSD for årene 1983, 1986, 1989 og 1993 gått gjennom stortingsmeldingene/oversiktene og registrert opplysninger om organisasjonstilknytingen til disse medlemmene. Dette vil i framtiden bli gjort for de årene Stortingsmelding nr. 7 blir fremlagt.

Datakvalitet

For å bli registrert i Stortingsmelding nr. 7 eller i oversiktene er en avhengig av at de enkelte departementene rapporterer inn nye utvalg til Arbeids- og Administrasjonsdepartementet. Det viser seg at ikke alle blir innrapporterte, og at derfor materialet vil være noe mangelfullt. Informasjonen om organisasjonstilknytingen til medlemmwne kan òg ofte være mangelfull da denne er basert på selvrapportering.

Bruk

Offentlige utvalg blir gjerne sett på som en kanal inn til den politiske arena. Data om utvalgssystemet har først og fremst interesse for samfunnsforskere i den grad de kan fortelle hvem som gis tilgang til den politiske arena gjennom denne kanalen. Spesielt informasjonen om organisasjonstilknytingen til medlemmene vil her være til hjelp.

Kilder

Historisk informasjon om arkivet finnes i NSD-rapport nr 96: Svein Roar Hult, Harald Skeie og John-Erik Ågotnes: Utvalgsarkivet. Kodebok med dokumentasjon og eksempler på informasjon.