FORVALTNINGSDATABASEN

VENNESLA, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VENNESLA (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 68 33 101 68 19 87 14 14
1981 72 41 113 72 22 94 19 19
1982 70 41 111 70 22 92 19 19
1983 66 39 105 66 22 88 17 17
1984 66 29 95 65 15 80 1 14 15
1985 68 28 96 67 15 82 1 13 14
1986 62 31 93 61 19 80 1 12 13
1987 64 29 93 64 13 77 16 16
1988 62 31 93 61 17 78 1 14 15
1989 59 38 97 57 17 74 2 21 23
1990 59 40 99 56 18 74 3 22 25
1991 62 37 99 59 15 74 3 22 25
1992 44 35 79 41 16 57 3 19 22
1993 54 49 103 52 21 73 2 28 30
1994 35 33 68 33 14 47 2 19 21
1995 39 43 82 39 20 59 23 23
1996 49 50 99 49 23 72 27 27
1997 47 47 94 46 21 67 1 26 27
1998 48 49 97 48 21 69 28 28
1999 45 50 95 43 25 68 2 25 27
2000 33 29 62 32 13 45 1 16 17
2001 28 26 54 26 13 39 2 13 15
2002 26 26 52 23 13 36 3 13 16
2003 22 24 46 21 12 33 1 12 13
2004 20 22 42 20 9 29 13 13
2005 15 19 34 15 8 23 11 11
2006 15 21 36 15 10 25 11 11
2007 17 21 38 17 10 27 11 11
2008 21 21 42 18 11 29 3 10 13
2009 18 25 43 16 14 30 2 11 13
2010 18 21 39 15 11 26 3 10 13
2011 17 18 35 14 8 22 3 10 13
2012 15 20 35 13 11 24 2 9 11
2013 14 17 31 12 7 19 2 10 12
2014 18 15 33 13 7 20 5 8 13
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VENNESLA (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 68.0 25.8 93.8 68.0 19.0 87.0 6.8 6.8
1981 72.0 31.3 103.3 72.0 22.0 94.0 9.3 9.3
1982 70.0 31.3 101.3 70.0 22.0 92.0 9.3 9.3
1983 66.0 30.6 96.6 66.0 22.0 88.0 8.6 8.6
1984 65.8 22.8 88.6 65.0 15.0 80.0 0.8 7.8 8.6
1985 68.0 22.3 90.2 67.0 15.0 82.0 1.0 7.3 8.2
1986 62.0 25.6 87.6 61.0 19.0 80.0 1.0 6.6 7.6
1987 64.0 22.1 86.1 64.0 13.0 77.0 9.1 9.1
1988 61.8 25.3 87.1 61.0 17.0 78.0 0.8 8.3 9.1
1989 57.4 27.4 84.7 57.0 17.0 74.0 0.4 10.4 10.7
1990 56.5 28.1 84.6 56.0 18.0 74.0 0.5 10.1 10.6
1991 59.5 24.8 84.2 59.0 15.0 74.0 0.5 9.8 10.2
1992 41.5 24.2 65.7 41.0 16.0 57.0 0.5 8.2 8.7
1993 52.4 31.4 83.8 52.0 21.0 73.0 0.4 10.4 10.8
1994 33.5 21.2 54.7 33.0 14.0 47.0 0.5 7.2 7.7
1995 39.0 30.2 69.2 39.0 20.0 59.0 10.2 10.2
1996 49.0 36.0 85.0 49.0 23.0 72.0 13.0 13.0
1997 46.1 35.5 81.6 46.0 21.0 67.0 0.1 14.5 14.6
1998 48.0 35.8 83.8 48.0 21.0 69.0 14.9 14.9
1999 43.5 35.4 78.9 43.0 25.0 68.0 0.5 10.4 10.9
2000 32.3 21.5 53.8 32.0 13.0 45.0 0.3 8.5 8.8
2001 26.8 19.9 46.7 26.0 13.0 39.0 0.8 6.9 7.7
2002 24.8 20.2 45.0 23.0 13.0 36.0 1.8 7.2 9.0
2003 21.5 18.9 40.5 21.0 12.0 33.0 0.5 6.9 7.4
2004 20.0 16.6 36.6 20.0 9.0 29.0 7.6 7.6
2005 15.0 14.1 29.1 15.0 8.0 23.0 6.1 6.1
2006 15.0 16.7 31.7 15.0 10.0 25.0 6.7 6.7
2007 17.0 16.1 33.1 17.0 10.0 27.0 6.1 6.1
2008 19.7 18.2 37.9 18.0 11.0 29.0 1.7 7.2 8.9
2009 16.9 20.6 37.5 16.0 14.0 30.0 0.9 6.7 7.6
2010 16.4 17.6 34.0 15.0 11.0 26.0 1.4 6.6 8.0
2011 15.7 14.5 30.2 14.0 8.0 22.0 1.7 6.5 8.2
2012 14.1 16.7 30.8 13.0 11.0 24.0 1.1 5.7 6.8
2013 13.1 13.9 27.0 12.0 7.0 19.0 1.1 6.9 8.0
2014 15.7 12.1 27.8 13.0 7.0 20.0 2.7 5.1 7.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VENNESLA (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 101 0.1 93.8 0.1
1981 113 0.1 103.3 0.1
1982 111 0.1 101.3 0.1
1983 105 0.1 96.6 0.1
1984 95 0.1 88.6 0.1
1985 96 0.1 90.2 0.1
1986 93 0.1 87.6 0.1
1987 93 0.0 86.1 0.0
1988 93 0.1 87.1 0.1
1989 97 0.1 84.7 0.0
1990 99 0.1 84.6 0.0
1991 99 0.1 84.2 0.1
1992 79 0.0 65.7 0.0
1993 103 0.1 83.8 0.1
1994 68 0.0 54.7 0.0
1995 82 0.0 69.2 0.0
1996 99 0.1 85.0 0.1
1997 94 0.1 81.6 0.1
1998 97 0.1 83.8 0.1
1999 95 0.1 78.9 0.1
2000 62 0.0 1.6 53.8 0.0
2001 54 0.0 1.4 46.7 0.0
2002 52 0.0 1.4 45.0 0.0
2003 46 0.0 1.2 40.5 0.0
2004 42 0.0 1.1 36.6 0.0
2005 34 0.0 0.9 29.1 0.0
2006 36 0.0 0.9 31.7 0.0
2007 38 0.0 0.9 33.1 0.0
2008 42 0.0 1.0 37.9 0.0
2009 43 0.0 1.0 37.5 0.0
2010 39 0.0 0.9 34.0 0.0
2011 35 0.0 0.8 30.2 0.0
2012 35 0.0 0.8 30.8 0.0
2013 31 0.0 0.7 27.0 0.0
2014 33 0.0 0.8 27.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VENNESLA (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 5 3.6
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VENNESLA (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 5 3.6
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.3
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.9
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VENNESLA (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:62 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I VENNESLA KULTURDEPARTEMENTET 5 3.6
4:7:15:13:25 AGDER POLITIDISTRIKT VENNESLA OG IVELAND LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 16 14.3
90:2:2:10:20 NAV VEST-AGDER NAV VENNESLA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 12 9.9