FORVALTNINGSDATABASEN

SONGDALEN, VEST-AGDER

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SONGDALEN (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 53 78 131 50 44 94 3 34 37
1981 44 81 125 42 49 91 2 32 34
1982 48 81 129 45 46 91 3 35 38
1983 56 82 138 52 42 94 4 40 44
1984 53 82 135 48 38 86 5 44 49
1985 52 86 138 48 44 92 4 42 46
1986 52 87 139 49 46 95 3 41 44
1987 51 88 139 48 47 95 3 41 44
1988 50 92 142 45 43 88 5 49 54
1989 56 87 143 46 41 87 10 46 56
1990 49 100 149 43 44 87 6 56 62
1991 49 87 136 42 34 76 7 53 60
1992 42 87 129 38 34 72 4 53 57
1993 44 93 137 40 35 75 4 58 62
1994 48 79 127 44 42 86 4 37 41
1995 48 84 132 45 44 89 3 40 43
1996 49 78 127 44 42 86 5 36 41
1997 42 73 115 38 42 80 4 31 35
1998 41 72 113 37 41 78 4 31 35
1999 4 8 12 4 6 10 2 2
2000 3 8 11 3 5 8 3 3
2001 15 33 48 14 24 38 1 9 10
2002 14 32 46 12 21 33 2 11 13
2003 2 4 6 2 4 6
2004 3 4 7 3 4 7
2005 3 5 8 3 5 8
2006 3 5 8 3 5 8
2007 2 4 6 2 4 6
2008 2 5 7 2 5 7
2009 3 4 7 3 4 7
2010 3 3 6 3 3 6
2011 3 2 5 3 2 5
2012 3 2 5 3 2 5
2013 13 11 24 13 6 19 5 5
2014 14 12 26 14 7 21 5 5
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SONGDALEN (VEST-AGDER)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 51.6 60.9 112.4 50.0 44.0 94.0 1.6 16.9 18.4
1981 42.9 65.2 108.1 42.0 49.0 91.0 0.9 16.2 17.1
1982 45.9 63.8 109.7 45.0 46.0 91.0 0.9 17.8 18.7
1983 53.6 62.7 116.2 52.0 42.0 94.0 1.6 20.7 22.2
1984 50.2 59.5 109.7 48.0 38.0 86.0 2.2 21.5 23.7
1985 50.1 64.4 114.5 48.0 44.0 92.0 2.1 20.4 22.5
1986 50.8 66.5 117.3 49.0 46.0 95.0 1.8 20.5 22.3
1987 49.7 67.6 117.3 48.0 47.0 95.0 1.7 20.6 22.3
1988 48.6 69.1 117.8 45.0 43.0 88.0 3.6 26.1 29.7
1989 52.4 65.7 118.1 46.0 41.0 87.0 6.4 24.7 31.1
1990 46.8 71.8 118.6 43.0 44.0 87.0 3.8 27.8 31.6
1991 46.9 60.4 107.3 42.0 34.0 76.0 4.9 26.4 31.3
1992 41.1 60.7 101.7 38.0 34.0 72.0 3.1 26.6 29.7
1993 42.9 63.5 106.4 40.0 35.0 75.0 2.9 28.5 31.4
1994 46.7 60.9 107.6 44.0 42.0 86.0 2.7 18.9 21.6
1995 47.3 66.0 113.2 45.0 44.0 89.0 2.3 22.0 24.2
1996 47.3 60.5 107.8 44.0 42.0 86.0 3.3 18.5 21.8
1997 40.4 57.5 97.9 38.0 42.0 80.0 2.4 15.5 17.9
1998 39.3 58.6 97.9 37.0 41.0 78.0 2.3 17.6 19.9
1999 4.0 7.5 11.5 4.0 6.0 10.0 1.5 1.5
2000 3.0 6.7 9.7 3.0 5.0 8.0 1.7 1.7
2001 14.5 29.0 43.5 14.0 24.0 38.0 0.5 5.0 5.5
2002 13.3 28.2 41.5 12.0 21.0 33.0 1.3 7.2 8.5
2003 2.0 4.0 6.0 2.0 4.0 6.0
2004 3.0 4.0 7.0 3.0 4.0 7.0
2005 3.0 5.0 8.0 3.0 5.0 8.0
2006 3.0 5.0 8.0 3.0 5.0 8.0
2007 2.0 4.0 6.0 2.0 4.0 6.0
2008 2.0 5.0 7.0 2.0 5.0 7.0
2009 3.0 4.0 7.0 3.0 4.0 7.0
2010 3.0 3.0 6.0 3.0 3.0 6.0
2011 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2012 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0
2013 13.0 8.7 21.7 13.0 6.0 19.0 2.7 2.7
2014 14.0 9.7 23.7 14.0 7.0 21.0 2.7 2.7
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SONGDALEN (VEST-AGDER)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 131 0.1 112.4 0.1
1981 125 0.1 108.1 0.1
1982 129 0.1 109.7 0.1
1983 138 0.1 116.2 0.1
1984 135 0.1 109.7 0.1
1985 138 0.1 114.5 0.1
1986 139 0.1 117.3 0.1
1987 139 0.1 117.3 0.1
1988 142 0.1 117.8 0.1
1989 143 0.1 118.1 0.1
1990 149 0.1 118.6 0.1
1991 136 0.1 107.3 0.1
1992 129 0.1 101.7 0.1
1993 137 0.1 106.4 0.1
1994 127 0.1 107.6 0.1
1995 132 0.1 113.2 0.1
1996 127 0.1 107.8 0.1
1997 115 0.1 97.9 0.1
1998 113 0.1 97.9 0.1
1999 12 0.0 11.5 0.0
2000 11 0.0 0.7 9.7 0.0
2001 48 0.0 3.1 43.5 0.0
2002 46 0.0 2.9 41.5 0.0
2003 6 0.0 0.3 6.0 0.0
2004 7 0.0 0.4 7.0 0.0
2005 8 0.0 0.4 8.0 0.0
2006 8 0.0 0.4 8.0 0.0
2007 6 0.0 0.3 6.0 0.0
2008 7 0.0 0.3 7.0 0.0
2009 7 0.0 0.3 7.0 0.0
2010 6 0.0 0.3 6.0 0.0
2011 5 0.0 0.2 5.0 0.0
2012 5 0.0 0.2 5.0 0.0
2013 24 0.0 1.0 21.7 0.0
2014 26 0.0 0.9 23.7 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SONGDALEN (VEST-AGDER), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 18.7
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SONGDALEN (VEST-AGDER), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
AGDER POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 18.7
NAV VEST-AGDER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SONGDALEN (VEST-AGDER), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:5:53 AGDER OG TELEMARK BISPEDØMME PRESTESKAPET I SONGDALEN KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
4:7:15:13:21 AGDER POLITIDISTRIKT SØGNE OG SONGDALEN LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 21 18.7
90:2:2:10:18 NAV VEST-AGDER NAV SONGDALEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0