Forvaltningsdatabasen

BØMLO, HORDALAND

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i BØMLO (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 36 29 65 35 20 55 1 9 10
1981 42 34 76 40 17 57 2 17 19
1982 47 36 83 44 21 65 3 15 18
1983 47 38 85 44 20 64 3 18 21
1984 42 36 78 39 16 55 3 20 23
1985 36 34 70 32 15 47 4 19 23
1986 39 38 77 35 19 54 4 19 23
1987 38 43 81 34 18 52 4 25 29
1988 34 43 77 29 16 45 5 27 32
1989 32 49 81 29 16 45 3 33 36
1990 31 54 85 29 20 49 2 34 36
1991 32 58 90 30 18 48 2 40 42
1992 29 56 85 28 19 47 1 37 38
1993 20 61 81 18 18 36 2 43 45
1994 18 52 70 17 12 29 1 40 41
1995 20 66 86 17 19 36 3 47 50
1996 18 62 80 18 21 39 41 41
1997 18 61 79 17 21 38 1 40 41
1998 19 67 86 17 19 36 2 48 50
1999 19 57 76 18 18 36 1 39 40
2000 13 21 34 13 11 24 10 10
2001 13 22 35 13 6 19 16 16
2002 13 21 34 13 7 20 14 14
2003 12 22 34 12 10 22 12 12
2004 12 25 37 12 10 22 15 15
2005 8 17 25 8 7 15 10 10
2006 5 11 16 5 5 10 6 6
2007 5 14 19 5 6 11 8 8
2008 7 15 22 7 7 14 8 8
2009 6 14 20 6 7 13 7 7
2010 6 17 23 6 8 14 9 9
2011 7 12 19 7 8 15 4 4
2012 7 13 20 7 7 14 6 6
2013 8 10 18 8 8 16 2 2
2014 9 11 20 9 8 17 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i BØMLO (HORDALAND)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 35.8 23.3 59.1 35.0 20.0 55.0 0.8 3.3 4.1
1981 41.3 23.8 65.2 40.0 17.0 57.0 1.3 6.8 8.2
1982 46.2 26.7 72.9 44.0 21.0 65.0 2.2 5.7 7.9
1983 46.2 27.9 74.1 44.0 20.0 64.0 2.2 7.9 10.1
1984 40.7 23.8 64.4 39.0 16.0 55.0 1.7 7.8 9.4
1985 34.2 22.8 57.0 32.0 15.0 47.0 2.2 7.8 10.0
1986 37.2 27.2 64.4 35.0 19.0 54.0 2.2 8.2 10.4
1987 36.2 29.5 65.7 34.0 18.0 52.0 2.2 11.4 13.6
1988 32.3 30.3 62.6 29.0 16.0 45.0 3.3 14.3 17.6
1989 31.4 33.0 64.4 29.0 16.0 45.0 2.3 17.0 19.4
1990 30.9 35.8 66.6 29.0 20.0 49.0 1.9 15.8 17.6
1991 31.2 35.5 66.8 30.0 18.0 48.0 1.2 17.5 18.8
1992 28.5 36.8 65.3 28.0 19.0 47.0 0.5 17.8 18.3
1993 18.8 37.7 56.5 18.0 18.0 36.0 0.8 19.7 20.5
1994 17.8 31.6 49.4 17.0 12.0 29.0 0.8 19.6 20.4
1995 18.9 41.7 60.6 17.0 19.0 36.0 1.9 22.7 24.6
1996 18.0 40.7 58.7 18.0 21.0 39.0 19.7 19.7
1997 17.6 42.6 60.2 17.0 21.0 38.0 0.6 21.6 22.2
1998 17.8 42.3 60.1 17.0 19.0 36.0 0.8 23.3 24.1
1999 18.6 39.9 58.5 18.0 18.0 36.0 0.6 21.9 22.5
2000 13.0 17.4 30.4 13.0 11.0 24.0 6.4 6.4
2001 13.0 15.6 28.6 13.0 6.0 19.0 9.6 9.6
2002 13.0 15.0 28.0 13.0 7.0 20.0 8.0 8.0
2003 12.0 17.4 29.4 12.0 10.0 22.0 7.4 7.4
2004 12.0 19.4 31.4 12.0 10.0 22.0 9.4 9.4
2005 8.0 13.1 21.1 8.0 7.0 15.0 6.1 6.1
2006 5.0 8.8 13.8 5.0 5.0 10.0 3.8 3.8
2007 5.0 10.8 15.8 5.0 6.0 11.0 4.8 4.8
2008 7.0 11.3 18.3 7.0 7.0 14.0 4.3 4.3
2009 6.0 10.4 16.4 6.0 7.0 13.0 3.4 3.4
2010 6.0 12.2 18.2 6.0 8.0 14.0 4.2 4.2
2011 7.0 10.3 17.3 7.0 8.0 15.0 2.3 2.3
2012 7.0 9.9 16.9 7.0 7.0 14.0 2.9 2.9
2013 8.0 8.7 16.7 8.0 8.0 16.0 0.7 0.7
2014 9.0 9.4 18.4 9.0 8.0 17.0 1.4 1.4
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i BØMLO (HORDALAND)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 65 0.0 59.1 0.0
1981 76 0.0 65.2 0.0
1982 83 0.0 72.9 0.0
1983 85 0.0 74.1 0.0
1984 78 0.0 64.4 0.0
1985 70 0.0 57.0 0.0
1986 77 0.0 64.4 0.0
1987 81 0.0 65.7 0.0
1988 77 0.0 62.6 0.0
1989 81 0.0 64.4 0.0
1990 85 0.0 66.6 0.0
1991 90 0.0 66.8 0.0
1992 85 0.0 65.3 0.0
1993 81 0.0 56.5 0.0
1994 70 0.0 49.4 0.0
1995 86 0.1 60.6 0.0
1996 80 0.0 58.7 0.0
1997 79 0.0 60.2 0.0
1998 86 0.1 60.1 0.0
1999 76 0.0 58.5 0.0
2000 34 0.0 0.8 30.4 0.0
2001 35 0.0 0.8 28.6 0.0
2002 34 0.0 0.8 28.0 0.0
2003 34 0.0 0.8 29.4 0.0
2004 37 0.0 0.9 31.4 0.0
2005 25 0.0 0.6 21.1 0.0
2006 16 0.0 0.4 13.8 0.0
2007 19 0.0 0.4 15.8 0.0
2008 22 0.0 0.5 18.3 0.0
2009 20 0.0 0.4 16.4 0.0
2010 23 0.0 0.5 18.2 0.0
2011 19 0.0 0.4 17.3 0.0
2012 20 0.0 0.4 16.9 0.0
2013 18 0.0 0.4 16.7 0.0
2014 20 0.0 0.4 18.4 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i BØMLO (HORDALAND), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 11.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i BØMLO (HORDALAND), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BJØRGVIN BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
NAV HORDALAND ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 11.4
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i BØMLO (HORDALAND), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:7:11 BJØRGVIN BISPEDØMME PRESTESKAPET I BØMLO KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:16:1 HAUGALAND OG SUNNHORDLAND POLITI DISTRIKT BØMLO LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 4.0
90:2:2:12:10 NAV HORDALAND NAV BØMLO ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 13 11.4