FORVALTNINGSDATABASEN

VÅLER, ØSTFOLD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i VÅLER (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 25 21 46 23 16 39 2 5 7
1981 30 21 51 29 15 44 1 6 7
1982 31 24 55 30 14 44 1 10 11
1983 30 26 56 28 16 44 2 10 12
1984 32 28 60 31 17 48 1 11 12
1985 34 28 62 33 17 50 1 11 12
1986 34 27 61 33 17 50 1 10 11
1987 29 29 58 28 18 46 1 11 12
1988 32 30 62 31 18 49 1 12 13
1989 32 35 67 31 19 50 1 16 17
1990 44 49 93 42 29 71 2 20 22
1991 42 53 95 39 30 69 3 23 26
1992 29 48 77 26 25 51 3 23 26
1993 27 42 69 24 23 47 3 19 22
1994 22 43 65 19 22 41 3 21 24
1995 21 46 67 18 23 41 3 23 26
1996 21 41 62 19 20 39 2 21 23
1997 20 29 49 19 20 39 1 9 10
1998 23 31 54 22 23 45 1 8 9
1999 19 30 49 19 24 43 6 6
2000 19 31 50 18 23 41 1 8 9
2001 7 9 16 7 5 12 4 4
2002 7 11 18 7 7 14 4 4
2003 6 8 14 6 5 11 3 3
2004 7 8 15 7 5 12 3 3
2005 16 26 42 16 18 34 8 8
2006 5 6 11 5 4 9 2 2
2007 5 7 12 5 4 9 3 3
2008 5 10 15 5 2 7 8 8
2009 13 24 37 12 16 28 1 8 9
2010 6 10 16 5 7 12 1 3 4
2011 4 7 11 4 6 10 1 1
2012 4 7 11 3 5 8 1 2 3
2013 3 2 5 3 3 2 2
2014 1 3 4 1 2 3 1 1
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i VÅLER (ØSTFOLD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 24.3 18.6 42.9 23.0 16.0 39.0 1.3 2.6 3.9
1981 29.3 17.7 47.0 29.0 15.0 44.0 0.3 2.7 3.0
1982 30.3 18.0 48.3 30.0 14.0 44.0 0.3 4.0 4.3
1983 28.8 20.2 49.1 28.0 16.0 44.0 0.8 4.2 5.1
1984 31.5 21.7 53.2 31.0 17.0 48.0 0.5 4.7 5.2
1985 33.5 21.5 55.0 33.0 17.0 50.0 0.5 4.6 5.1
1986 33.5 21.0 54.5 33.0 17.0 50.0 0.5 4.1 4.6
1987 28.5 23.0 51.5 28.0 18.0 46.0 0.5 5.0 5.5
1988 31.5 23.2 54.7 31.0 18.0 49.0 0.5 5.2 5.7
1989 31.5 25.9 57.4 31.0 19.0 50.0 0.5 6.9 7.4
1990 43.3 39.1 82.4 42.0 29.0 71.0 1.3 10.1 11.4
1991 40.8 40.7 81.5 39.0 30.0 69.0 1.8 10.7 12.5
1992 27.5 35.3 62.8 26.0 25.0 51.0 1.5 10.3 11.8
1993 25.6 31.2 56.8 24.0 23.0 47.0 1.6 8.2 9.8
1994 20.8 31.6 52.4 19.0 22.0 41.0 1.8 9.6 11.4
1995 19.6 33.1 52.7 18.0 23.0 41.0 1.6 10.1 11.7
1996 20.1 29.7 49.8 19.0 20.0 39.0 1.1 9.7 10.8
1997 19.5 24.7 44.2 19.0 20.0 39.0 0.5 4.7 5.2
1998 22.5 27.2 49.7 22.0 23.0 45.0 0.5 4.2 4.7
1999 19.0 27.2 46.2 19.0 24.0 43.0 3.2 3.2
2000 18.4 26.9 45.3 18.0 23.0 41.0 0.4 3.9 4.3
2001 7.0 7.3 14.3 7.0 5.0 12.0 2.3 2.3
2002 7.0 8.9 15.9 7.0 7.0 14.0 1.9 1.9
2003 6.0 6.2 12.2 6.0 5.0 11.0 1.2 1.2
2004 7.0 6.2 13.2 7.0 5.0 12.0 1.2 1.2
2005 16.0 23.2 39.2 16.0 18.0 34.0 5.2 5.2
2006 5.0 5.0 10.0 5.0 4.0 9.0 1.0 1.0
2007 5.0 5.5 10.5 5.0 4.0 9.0 1.5 1.5
2008 5.0 5.7 10.7 5.0 2.0 7.0 3.7 3.7
2009 12.5 20.1 32.6 12.0 16.0 28.0 0.5 4.1 4.6
2010 5.5 8.2 13.7 5.0 7.0 12.0 0.5 1.2 1.7
2011 4.0 6.8 10.8 4.0 6.0 10.0 0.8 0.8
2012 3.3 6.4 9.7 3.0 5.0 8.0 0.3 1.4 1.7
2013 3.0 1.4 4.4 3.0 3.0 1.4 1.4
2014 1.0 2.8 3.8 1.0 2.0 3.0 0.8 0.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i VÅLER (ØSTFOLD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 46 0.0 42.9 0.0
1981 51 0.0 47.0 0.0
1982 55 0.0 48.3 0.0
1983 56 0.0 49.1 0.0
1984 60 0.0 53.2 0.0
1985 62 0.0 55.0 0.0
1986 61 0.0 54.5 0.0
1987 58 0.0 51.5 0.0
1988 62 0.0 54.7 0.0
1989 67 0.0 57.4 0.0
1990 93 0.1 82.4 0.0
1991 95 0.1 81.5 0.0
1992 77 0.0 62.8 0.0
1993 69 0.0 56.8 0.0
1994 65 0.0 52.4 0.0
1995 67 0.0 52.7 0.0
1996 62 0.0 49.8 0.0
1997 49 0.0 44.2 0.0
1998 54 0.0 49.7 0.0
1999 49 0.0 46.2 0.0
2000 50 0.0 4.7 45.3 0.0
2001 16 0.0 1.5 14.3 0.0
2002 18 0.0 1.6 15.9 0.0
2003 14 0.0 1.3 12.2 0.0
2004 15 0.0 1.5 13.2 0.0
2005 42 0.0 4.1 39.2 0.0
2006 11 0.0 1.0 10.0 0.0
2007 12 0.0 1.1 10.5 0.0
2008 15 0.0 1.2 10.7 0.0
2009 37 0.0 2.9 32.6 0.0
2010 16 0.0 1.2 13.7 0.0
2011 11 0.0 0.8 10.8 0.0
2012 11 0.0 0.9 9.7 0.0
2013 5 0.0 0.4 4.4 0.0
2014 4 0.0 0.3 3.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i VÅLER (ØSTFOLD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i VÅLER (ØSTFOLD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
BORG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
NAV ØSTFOLD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i VÅLER (ØSTFOLD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:1:52 BORG BISPEDØMME PRESTESKAPET I VÅLER KULTURDEPARTEMENTET 1 1.0
90:2:2:1:21 NAV ØSTFOLD NAV VÅLER ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 3 2.8