FORVALTNINGSDATABASEN

GISKE, MØRE OG ROMSDAL

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i GISKE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 72 29 101 72 16 88 13 13
1981 71 33 104 71 16 87 17 17
1982 72 32 104 72 15 87 17 17
1983 70 36 106 70 16 86 20 20
1984 63 24 87 62 12 74 1 12 13
1985 30 23 53 30 13 43 10 10
1986 34 23 57 34 12 46 11 11
1987 33 22 55 33 12 45 10 10
1988 30 25 55 30 15 45 10 10
1989 31 26 57 31 14 45 12 12
1990 56 31 87 56 18 74 13 13
1991 53 37 90 53 15 68 22 22
1992 55 43 98 53 23 76 2 20 22
1993 52 37 89 52 22 74 15 15
1994 52 41 93 52 23 75 18 18
1995 52 43 95 52 21 73 22 22
1996 56 42 98 56 21 77 21 21
1997 57 29 86 57 19 76 10 10
1998 58 32 90 58 20 78 12 12
1999 58 38 96 58 24 82 14 14
2000 57 17 74 57 14 71 3 3
2001 64 19 83 63 15 78 1 4 5
2002 57 16 73 56 12 68 1 4 5
2003 9 6 15 8 4 12 1 2 3
2004 7 8 15 7 5 12 3 3
2005 6 8 14 6 5 11 3 3
2006 6 7 13 6 5 11 2 2
2007 5 9 14 5 5 10 4 4
2008 7 10 17 7 6 13 4 4
2009 5 10 15 5 5 10 5 5
2010 5 11 16 5 7 12 4 4
2011 3 13 16 3 8 11 5 5
2012 4 10 14 4 6 10 4 4
2013 4 11 15 4 7 11 4 4
2014 5 9 14 5 6 11 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i GISKE (MØRE OG ROMSDAL)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 72.0 21.4 93.3 72.0 16.0 88.0 5.3 5.3
1981 71.0 23.1 94.1 71.0 16.0 87.0 7.1 7.1
1982 72.0 22.2 94.2 72.0 15.0 87.0 7.2 7.2
1983 70.0 25.5 95.5 70.0 16.0 86.0 9.5 9.5
1984 62.8 18.3 81.1 62.0 12.0 74.0 0.8 6.3 7.1
1985 30.0 18.7 48.7 30.0 13.0 43.0 5.7 5.7
1986 34.0 18.3 52.3 34.0 12.0 46.0 6.3 6.3
1987 33.0 17.4 50.4 33.0 12.0 45.0 5.4 5.4
1988 30.0 19.8 49.8 30.0 15.0 45.0 4.8 4.8
1989 31.0 18.9 49.9 31.0 14.0 45.0 4.9 4.9
1990 56.0 22.6 78.6 56.0 18.0 74.0 4.6 4.6
1991 53.0 25.6 78.6 53.0 15.0 68.0 10.6 10.6
1992 54.5 30.8 85.2 53.0 23.0 76.0 1.5 7.8 9.2
1993 52.0 26.7 78.7 52.0 22.0 74.0 4.7 4.7
1994 52.0 31.7 83.7 52.0 23.0 75.0 8.7 8.7
1995 52.0 31.1 83.1 52.0 21.0 73.0 10.1 10.1
1996 56.0 31.8 87.8 56.0 21.0 77.0 10.8 10.8
1997 57.0 24.2 81.2 57.0 19.0 76.0 5.2 5.2
1998 58.0 26.6 84.6 58.0 20.0 78.0 6.6 6.6
1999 58.0 31.8 89.8 58.0 24.0 82.0 7.8 7.8
2000 57.0 15.9 72.9 57.0 14.0 71.0 1.9 1.9
2001 63.5 17.5 81.1 63.0 15.0 78.0 0.5 2.5 3.0
2002 56.5 14.8 71.2 56.0 12.0 68.0 0.5 2.8 3.2
2003 8.5 5.5 14.0 8.0 4.0 12.0 0.5 1.5 2.0
2004 7.0 7.0 14.0 7.0 5.0 12.0 2.0 2.0
2005 6.0 7.0 13.0 6.0 5.0 11.0 2.0 2.0
2006 6.0 6.7 12.7 6.0 5.0 11.0 1.7 1.7
2007 5.0 8.0 13.0 5.0 5.0 10.0 3.0 3.0
2008 7.0 8.5 15.5 7.0 6.0 13.0 2.5 2.5
2009 5.0 8.0 13.0 5.0 5.0 10.0 3.0 3.0
2010 5.0 10.0 15.0 5.0 7.0 12.0 3.0 3.0
2011 3.0 11.1 14.1 3.0 8.0 11.0 3.1 3.1
2012 4.0 9.1 13.1 4.0 6.0 10.0 3.1 3.1
2013 4.0 10.0 14.0 4.0 7.0 11.0 3.0 3.0
2014 5.0 8.2 13.2 5.0 6.0 11.0 2.2 2.2
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i GISKE (MØRE OG ROMSDAL)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 101 0.1 93.3 0.1
1981 104 0.1 94.1 0.1
1982 104 0.1 94.2 0.1
1983 106 0.1 95.5 0.1
1984 87 0.0 81.1 0.0
1985 53 0.0 48.7 0.0
1986 57 0.0 52.3 0.0
1987 55 0.0 50.4 0.0
1988 55 0.0 49.8 0.0
1989 57 0.0 49.9 0.0
1990 87 0.0 78.6 0.0
1991 90 0.0 78.6 0.0
1992 98 0.1 85.2 0.1
1993 89 0.0 78.7 0.0
1994 93 0.1 83.7 0.1
1995 95 0.1 83.1 0.1
1996 98 0.1 87.8 0.1
1997 86 0.1 81.2 0.1
1998 90 0.1 84.6 0.1
1999 96 0.1 89.8 0.1
2000 74 0.1 3.1 72.9 0.1
2001 83 0.1 3.4 81.1 0.1
2002 73 0.1 3.2 71.2 0.1
2003 15 0.0 0.7 14.0 0.0
2004 15 0.0 0.7 14.0 0.0
2005 14 0.0 0.6 13.0 0.0
2006 13 0.0 0.6 12.7 0.0
2007 14 0.0 0.6 13.0 0.0
2008 17 0.0 0.7 15.5 0.0
2009 15 0.0 0.6 13.0 0.0
2010 16 0.0 0.7 15.0 0.0
2011 16 0.0 0.7 14.1 0.0
2012 14 0.0 0.6 13.1 0.0
2013 15 0.0 0.6 14.0 0.0
2014 14 0.0 0.5 13.2 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i GISKE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.7
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i GISKE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
MØRE BISPEDØME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
NAV MØRE OG ROMSDAL ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.7
SUNNMØRE POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i GISKE (MØRE OG ROMSDAL), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:8:8 MØRE BISPEDØME PRESTESKAPET I GISKE, VALDERØY OG VIGRA SOKN KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
90:2:2:15:11 NAV MØRE OG ROMSDAL NAV GISKE ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.7
4:7:15:18:1 SUNNMØRE POLITIDISTRIKT GISKE LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 4 3.5