FORVALTNINGSDATABASEN

SØRREISA, TROMS

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i SØRREISA (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 18 14 32 17 6 23 1 8 9
1981 17 17 34 16 8 24 1 9 10
1982 18 17 35 16 8 24 2 9 11
1983 21 18 39 20 8 28 1 10 11
1984 18 20 38 17 8 25 1 12 13
1985 18 19 37 17 7 24 1 12 13
1986 20 18 38 19 5 24 1 13 14
1987 18 19 37 18 9 27 10 10
1988 17 24 41 16 10 26 1 14 15
1989 19 23 42 17 9 26 2 14 16
1990 17 23 40 15 9 24 2 14 16
1991 19 23 42 17 11 28 2 12 14
1992 17 30 47 15 14 29 2 16 18
1993 15 30 45 14 12 26 1 18 19
1994 15 29 44 14 12 26 1 17 18
1995 13 29 42 12 11 23 1 18 19
1996 13 27 40 13 12 25 15 15
1997 12 27 39 12 13 25 14 14
1998 14 32 46 14 12 26 20 20
1999 14 24 38 14 7 21 17 17
2000 9 12 21 9 7 16 5 5
2001 10 9 19 10 5 15 4 4
2002 24 18 42 24 10 34 8 8
2003 5 11 16 5 8 13 3 3
2004 5 10 15 4 6 10 1 4 5
2005 6 6 12 6 5 11 1 1
2006 4 8 12 4 3 7 5 5
2007 6 8 14 5 3 8 1 5 6
2008 5 7 12 5 3 8 4 4
2009 5 11 16 5 8 13 3 3
2010 5 7 12 5 6 11 1 1
2011 4 8 12 4 6 10 2 2
2012 5 6 11 4 5 9 1 1 2
2013 4 4 8 4 4 8
2014 5 3 8 5 3 8
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i SØRREISA (TROMS)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 17.5 9.5 27.0 17.0 6.0 23.0 0.5 3.5 4.0
1981 16.5 12.0 28.5 16.0 8.0 24.0 0.5 4.0 4.5
1982 16.6 12.0 28.6 16.0 8.0 24.0 0.6 4.0 4.6
1983 20.5 13.2 33.7 20.0 8.0 28.0 0.5 5.2 5.7
1984 17.5 12.7 30.2 17.0 8.0 25.0 0.5 4.7 5.2
1985 17.5 12.5 30.0 17.0 7.0 24.0 0.5 5.5 6.0
1986 19.5 11.7 31.2 19.0 5.0 24.0 0.5 6.7 7.2
1987 18.0 14.1 32.0 18.0 9.0 27.0 5.1 5.1
1988 16.5 15.4 31.9 16.0 10.0 26.0 0.5 5.4 5.9
1989 18.0 14.1 32.1 17.0 9.0 26.0 1.0 5.1 6.1
1990 16.0 15.0 31.0 15.0 9.0 24.0 1.0 6.0 7.0
1991 18.0 15.7 33.7 17.0 11.0 28.0 1.0 4.7 5.7
1992 16.0 20.5 36.5 15.0 14.0 29.0 1.0 6.5 7.5
1993 14.5 19.1 33.6 14.0 12.0 26.0 0.5 7.1 7.6
1994 14.5 19.8 34.3 14.0 12.0 26.0 0.5 7.8 8.3
1995 12.5 19.9 32.4 12.0 11.0 23.0 0.5 8.9 9.4
1996 13.0 18.8 31.8 13.0 12.0 25.0 6.8 6.8
1997 12.0 20.5 32.5 12.0 13.0 25.0 7.5 7.5
1998 14.0 20.0 34.0 14.0 12.0 26.0 8.0 8.0
1999 14.0 13.9 27.9 14.0 7.0 21.0 6.9 6.9
2000 9.0 8.4 17.4 9.0 7.0 16.0 1.4 1.4
2001 10.0 6.0 16.0 10.0 5.0 15.0 1.0 1.0
2002 24.0 14.3 38.3 24.0 10.0 34.0 4.3 4.3
2003 5.0 8.9 13.9 5.0 8.0 13.0 0.9 0.9
2004 4.8 8.0 12.8 4.0 6.0 10.0 0.8 2.0 2.8
2005 6.0 5.2 11.2 6.0 5.0 11.0 0.2 0.2
2006 4.0 5.0 9.0 4.0 3.0 7.0 2.0 2.0
2007 5.2 4.9 10.1 5.0 3.0 8.0 0.2 1.9 2.1
2008 5.0 5.0 10.0 5.0 3.0 8.0 2.0 2.0
2009 5.0 9.0 14.0 5.0 8.0 13.0 1.0 1.0
2010 5.0 6.2 11.2 5.0 6.0 11.0 0.2 0.2
2011 4.0 7.0 11.0 4.0 6.0 10.0 1.0 1.0
2012 4.5 5.8 10.3 4.0 5.0 9.0 0.5 0.8 1.3
2013 4.0 4.0 8.0 4.0 4.0 8.0
2014 5.0 3.0 8.0 5.0 3.0 8.0
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i SØRREISA (TROMS)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 32 0.0 27.0 0.0
1981 34 0.0 28.5 0.0
1982 35 0.0 28.6 0.0
1983 39 0.0 33.7 0.0
1984 38 0.0 30.2 0.0
1985 37 0.0 30.0 0.0
1986 38 0.0 31.2 0.0
1987 37 0.0 32.0 0.0
1988 41 0.0 31.9 0.0
1989 42 0.0 32.1 0.0
1990 40 0.0 31.0 0.0
1991 42 0.0 33.7 0.0
1992 47 0.0 36.5 0.0
1993 45 0.0 33.6 0.0
1994 44 0.0 34.3 0.0
1995 42 0.0 32.4 0.0
1996 40 0.0 31.8 0.0
1997 39 0.0 32.5 0.0
1998 46 0.0 34.0 0.0
1999 38 0.0 27.9 0.0
2000 21 0.0 1.8 17.4 0.0
2001 19 0.0 1.7 16.0 0.0
2002 42 0.0 3.7 38.3 0.0
2003 16 0.0 1.4 13.9 0.0
2004 15 0.0 1.3 12.8 0.0
2005 12 0.0 1.1 11.2 0.0
2006 12 0.0 1.1 9.0 0.0
2007 14 0.0 1.2 10.1 0.0
2008 12 0.0 1.1 10.0 0.0
2009 16 0.0 1.6 14.0 0.0
2010 12 0.0 1.3 11.2 0.0
2011 12 0.0 1.2 11.0 0.0
2012 11 0.0 1.1 10.3 0.0
2013 8 0.0 0.8 8.0 0.0
2014 8 0.0 0.8 8.0 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i SØRREISA (TROMS), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i SØRREISA (TROMS), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV TROMS ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
TROMS POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i SØRREISA (TROMS), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:19:30 NAV TROMS NAV SØRREISA ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 4 4.0
89:51:11:41 NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME SØRREISA PRESTEGJELD KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
4:7:15:23:12 TROMS POLITIDISTRIKT SØRREISA LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 1 1.0