Forvaltningsdatabasen

EIDSKOG, HEDMARK

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i EIDSKOG (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47 29 76 47 16 63 13 13
1981 48 34 82 47 20 67 1 14 15
1982 48 32 80 47 16 63 1 16 17
1983 49 37 86 48 17 65 1 20 21
1984 46 34 80 44 16 60 2 18 20
1985 37 35 72 34 17 51 3 18 21
1986 33 38 71 32 16 48 1 22 23
1987 32 38 70 31 17 48 1 21 22
1988 31 37 68 29 16 45 2 21 23
1989 33 37 70 31 16 47 2 21 23
1990 33 36 69 32 15 47 1 21 22
1991 33 37 70 31 13 44 2 24 26
1992 36 39 75 34 16 50 2 23 25
1993 35 48 83 32 17 49 3 31 34
1994 27 46 73 25 13 38 2 33 35
1995 23 42 65 22 15 37 1 27 28
1996 24 36 60 22 11 33 2 25 27
1997 22 37 59 19 15 34 3 22 25
1998 23 33 56 20 13 33 3 20 23
1999 22 22 44 19 10 29 3 12 15
2000 16 12 28 13 7 20 3 5 8
2001 17 10 27 15 5 20 2 5 7
2002 18 12 30 18 8 26 4 4
2003 14 7 21 14 3 17 4 4
2004 21 47 68 19 36 55 2 11 13
2005 18 23 41 18 17 35 6 6
2006 14 7 21 14 1 15 6 6
2007 13 5 18 13 13 5 5
2008 13 5 18 13 1 14 4 4
2009 10 7 17 10 3 13 4 4
2010 11 7 18 10 6 16 1 1 2
2011 11 9 20 10 8 18 1 1 2
2012 8 8 16 8 7 15 1 1
2013 5 10 15 5 8 13 2 2
2014 7 12 19 7 9 16 3 3
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i EIDSKOG (HEDMARK)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 47.0 20.6 67.7 47.0 16.0 63.0 4.7 4.7
1981 47.5 25.1 72.6 47.0 20.0 67.0 0.5 5.1 5.6
1982 47.5 22.3 69.8 47.0 16.0 63.0 0.5 6.3 6.8
1983 48.5 24.7 73.2 48.0 17.0 65.0 0.5 7.7 8.2
1984 44.7 22.0 66.7 44.0 16.0 60.0 0.7 6.0 6.7
1985 35.1 23.4 58.5 34.0 17.0 51.0 1.1 6.4 7.5
1986 32.2 23.8 56.0 32.0 16.0 48.0 0.2 7.8 8.0
1987 32.0 25.1 57.1 31.0 17.0 48.0 1.0 8.1 9.1
1988 30.5 24.5 55.0 29.0 16.0 45.0 1.5 8.5 10.0
1989 32.5 24.7 57.2 31.0 16.0 47.0 1.5 8.7 10.2
1990 32.5 23.7 56.2 32.0 15.0 47.0 0.5 8.7 9.2
1991 32.5 24.5 56.9 31.0 13.1 44.1 1.5 11.3 12.8
1992 35.0 25.1 60.1 34.0 16.0 50.0 1.0 9.1 10.1
1993 34.0 26.5 60.4 32.0 17.0 49.0 2.0 9.5 11.4
1994 26.5 26.2 52.7 25.0 13.0 38.0 1.5 13.2 14.7
1995 22.5 27.4 49.9 22.0 15.0 37.0 0.5 12.4 12.9
1996 23.0 21.7 44.7 22.0 11.0 33.0 1.0 10.7 11.7
1997 20.5 25.0 45.5 19.0 15.0 34.0 1.5 10.0 11.5
1998 21.5 20.9 42.4 20.0 13.0 33.0 1.5 7.9 9.4
1999 20.5 16.5 37.0 19.0 10.0 29.0 1.5 6.6 8.1
2000 14.7 9.0 23.7 13.0 7.0 20.0 1.7 2.0 3.7
2001 16.2 7.3 23.5 15.0 5.0 20.0 1.2 2.3 3.5
2002 18.0 9.7 27.7 18.0 8.0 26.0 1.7 1.7
2003 14.0 5.2 19.2 14.0 3.0 17.0 2.2 2.2
2004 19.9 43.7 63.5 19.0 36.0 55.0 0.9 7.7 8.6
2005 18.0 20.6 38.7 18.0 17.0 35.0 3.7 3.7
2006 14.0 4.4 18.5 14.0 1.0 15.0 3.5 3.5
2007 13.0 3.5 16.5 13.0 13.0 3.5 3.5
2008 13.0 3.7 16.7 13.0 1.0 14.0 2.7 2.7
2009 10.0 5.3 15.3 10.0 3.0 13.0 2.3 2.3
2010 10.8 6.3 17.1 10.0 6.0 16.0 0.8 0.3 1.1
2011 10.8 8.3 19.1 10.0 8.0 18.0 0.8 0.3 1.1
2012 8.0 7.3 15.3 8.0 7.0 15.0 0.3 0.3
2013 5.0 8.7 13.7 5.0 8.0 13.0 0.7 0.7
2014 7.0 10.6 17.6 7.0 9.0 16.0 1.6 1.6
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i EIDSKOG (HEDMARK)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 76 0.0 67.7 0.0
1981 82 0.0 72.6 0.0
1982 80 0.0 69.8 0.0
1983 86 0.0 73.2 0.0
1984 80 0.0 66.7 0.0
1985 72 0.0 58.5 0.0
1986 71 0.0 56.0 0.0
1987 70 0.0 57.1 0.0
1988 68 0.0 55.0 0.0
1989 70 0.0 57.2 0.0
1990 69 0.0 56.2 0.0
1991 70 0.0 56.9 0.0
1992 75 0.0 60.1 0.0
1993 83 0.0 60.4 0.0
1994 73 0.0 52.7 0.0
1995 65 0.0 49.9 0.0
1996 60 0.0 44.7 0.0
1997 59 0.0 45.5 0.0
1998 56 0.0 42.4 0.0
1999 44 0.0 37.0 0.0
2000 28 0.0 1.5 23.7 0.0
2001 27 0.0 1.5 23.5 0.0
2002 30 0.0 1.6 27.7 0.0
2003 21 0.0 1.1 19.2 0.0
2004 68 0.1 3.5 63.5 0.1
2005 41 0.0 2.1 38.7 0.0
2006 21 0.0 1.1 18.5 0.0
2007 18 0.0 1.0 16.5 0.0
2008 18 0.0 0.9 16.7 0.0
2009 17 0.0 0.9 15.3 0.0
2010 18 0.0 1.0 17.1 0.0
2011 20 0.0 1.1 19.1 0.0
2012 16 0.0 0.8 15.3 0.0
2013 15 0.0 0.8 13.7 0.0
2014 19 0.0 1.0 17.6 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i EIDSKOG (HEDMARK), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.3
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i EIDSKOG (HEDMARK), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
HAMAR BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
HEDMARK POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.3
NAV HEDMARK ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 10 9.3
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i EIDSKOG (HEDMARK), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
89:51:3:3 HAMAR BISPEDØMME PRESTESKAPET I EIDSKOG KULTURDEPARTEMENTET 2 2.0
4:7:15:5:2 HEDMARK POLITIDISTRIKT EIDSKOG LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 7 6.3
90:2:2:4:3 NAV HEDMARK NAV EIDSKOG ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 8 7.3
90:2:2:4:13 NAV HEDMARK NAV HEDMARK GRENSETJENESTEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 2 2.0