FORVALTNINGSDATABASEN

RØYKEN, BUSKERUD

Merk: Kilden til data om statsansatte er SST. Tall i tilsendt materiale fra SST er ikke endret eller korrigert av NSD. NSD er således ikke ansvarlig for eventuelle feil eller mangler i selve tallmaterialet. Dersom du oppdager feil eller mangler i data på disse sidene vil vi sette stor pris på tilbakemelding til polsys@nsd.uib.no Les mer her.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Grafer

graf graf

Tabeller

Antall statsansatte ( ordinært regulativlønte) i RØYKEN (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 28 48 76 28 23 51 25 25
1981 30 52 82 30 25 55 27 27
1982 34 51 85 34 25 59 26 26
1983 33 54 87 33 25 58 29 29
1984 35 55 90 33 22 55 2 33 35
1985 34 51 85 32 18 50 2 33 35
1986 31 56 87 29 23 52 2 33 35
1987 32 61 93 27 29 56 5 32 37
1988 33 66 99 26 32 58 7 34 41
1989 36 67 103 30 31 61 6 36 42
1990 37 69 106 32 34 66 5 35 40
1991 63 66 129 53 30 83 10 36 46
1992 47 67 114 40 28 68 7 39 46
1993 40 83 123 31 35 66 9 48 57
1994 84 84 168 73 44 117 11 40 51
1995 82 83 165 66 39 105 16 44 60
1996 148 99 247 136 53 189 12 46 58
1997 152 105 257 143 59 202 9 46 55
1998 159 109 268 146 62 208 13 47 60
1999 164 116 280 152 69 221 12 47 59
2000 227 110 337 220 89 309 7 21 28
2001 240 116 356 234 93 327 6 23 29
2002 225 104 329 216 89 305 9 15 24
2003 18 29 47 16 20 36 2 9 11
2004 19 31 50 18 19 37 1 12 13
2005 19 27 46 18 23 41 1 4 5
2006 19 32 51 17 22 39 2 10 12
2007 20 26 46 17 19 36 3 7 10
2008 16 27 43 13 19 32 3 8 11
2009 18 26 44 15 17 32 3 9 12
2010 17 29 46 15 24 39 2 5 7
2011 20 32 52 18 24 42 2 8 10
2012 19 23 42 19 18 37 5 5
2013 21 20 41 19 14 33 2 6 8
2014 25 25 50 24 20 44 1 5 6
Antall årsverk i staten ( ordinært regulativlønte) i RØYKEN (BUSKERUD)
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 28.0 37.0 65.0 28.0 23.0 51.0 14.0 14.0
1981 30.0 38.9 68.9 30.0 25.0 55.0 13.9 13.9
1982 34.0 38.2 72.2 34.0 25.0 59.0 13.2 13.2
1983 33.0 38.7 71.7 33.0 25.0 58.0 13.7 13.7
1984 33.1 35.1 68.2 33.0 22.0 55.0 0.1 13.1 13.2
1985 32.2 33.2 65.4 32.0 18.0 50.0 0.2 15.2 15.4
1986 29.6 36.6 66.2 29.0 23.0 52.0 0.6 13.6 14.2
1987 27.9 42.2 70.1 27.0 29.0 56.0 0.9 13.2 14.1
1988 27.6 44.8 72.3 26.0 32.0 58.0 1.6 12.8 14.3
1989 31.4 45.2 76.6 30.0 31.0 61.0 1.4 14.2 15.6
1990 33.4 48.0 81.4 32.0 34.0 66.0 1.4 14.0 15.4
1991 56.0 45.3 101.3 53.0 30.0 83.0 3.0 15.3 18.3
1992 42.2 44.3 86.5 40.0 28.0 68.0 2.2 16.3 18.5
1993 33.1 54.4 87.5 31.0 35.0 66.0 2.1 19.4 21.5
1994 75.7 65.3 141.0 73.0 44.0 117.0 2.7 21.3 24.0
1995 71.2 61.4 132.6 66.0 39.0 105.0 5.2 22.4 27.6
1996 142.1 79.2 221.3 136.0 53.0 189.0 6.1 26.2 32.3
1997 146.8 83.9 230.7 143.0 59.0 202.0 3.8 24.9 28.7
1998 152.3 87.1 239.3 146.0 62.0 208.0 6.3 25.1 31.3
1999 156.6 97.7 254.2 152.0 69.0 221.0 4.6 28.7 33.2
2000 224.0 102.8 326.7 220.0 89.0 309.0 4.0 13.8 17.7
2001 237.7 108.5 346.2 234.0 93.0 327.0 3.7 15.5 19.2
2002 221.6 98.9 320.5 216.0 89.0 305.0 5.6 9.9 15.5
2003 16.7 26.1 42.8 16.0 20.0 36.0 0.7 6.1 6.8
2004 18.5 27.0 45.5 18.0 19.0 37.0 0.5 8.1 8.6
2005 18.5 25.9 44.4 18.0 23.0 41.0 0.5 2.9 3.4
2006 18.0 29.5 47.5 17.0 22.0 39.0 1.0 7.5 8.5
2007 18.5 24.3 42.8 17.0 19.0 36.0 1.5 5.3 6.8
2008 14.8 24.5 39.3 13.0 19.0 32.0 1.8 5.5 7.3
2009 16.4 22.4 38.8 15.0 17.0 32.0 1.4 5.4 6.8
2010 16.0 26.7 42.7 15.0 24.0 39.0 1.0 2.7 3.7
2011 19.3 28.4 47.7 18.0 24.0 42.0 1.3 4.3 5.6
2012 19.0 20.9 39.9 19.0 18.0 37.0 2.9 2.9
2013 20.1 16.8 36.9 19.0 14.0 33.0 1.1 2.8 3.9
2014 24.6 23.2 47.8 24.0 20.0 44.0 0.6 3.2 3.8
Oversikt over antall og andel statsansatte og årsverk i staten (ordinært regulativlønte) i RØYKEN (BUSKERUD)
År Antall ansatte Prosent av ansatte % Stat Antall årsverk Prosent av årsverk
1980 76 0.0 65.0 0.0
1981 82 0.0 68.9 0.0
1982 85 0.0 72.2 0.0
1983 87 0.0 71.7 0.0
1984 90 0.0 68.2 0.0
1985 85 0.0 65.4 0.0
1986 87 0.0 66.2 0.0
1987 93 0.0 70.1 0.0
1988 99 0.1 72.3 0.0
1989 103 0.1 76.6 0.0
1990 106 0.1 81.4 0.0
1991 129 0.1 101.3 0.1
1992 114 0.1 86.5 0.1
1993 123 0.1 87.5 0.1
1994 168 0.1 141.0 0.1
1995 165 0.1 132.6 0.1
1996 247 0.1 221.3 0.1
1997 257 0.2 230.7 0.2
1998 268 0.2 239.3 0.2
1999 280 0.2 254.2 0.2
2000 337 0.3 8.4 326.7 0.3
2001 356 0.3 8.3 346.2 0.3
2002 329 0.3 7.6 320.5 0.3
2003 47 0.0 1.1 42.8 0.0
2004 50 0.0 1.1 45.5 0.0
2005 46 0.0 1.0 44.4 0.0
2006 51 0.0 1.1 47.5 0.0
2007 46 0.0 0.9 42.8 0.0
2008 43 0.0 0.8 39.3 0.0
2009 44 0.0 0.9 38.8 0.0
2010 46 0.0 0.9 42.7 0.0
2011 52 0.0 1.0 47.7 0.0
2012 42 0.0 0.8 39.9 0.0
2013 41 0.0 0.8 36.9 0.0
2014 50 0.0 0.9 47.8 0.0

Kolonnene "Prosent av ansatte" og "Prosent av årsverk" viser kommunens andel av landets statsansatte/statsårsverk. Kolonnen "% Stat" viser hvor stor andel kommunens statsansatte er av kommunens totale antall sysselsatte.

Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per departementsområde i RØYKEN (BUSKERUD), år 2014
Departementsområde Ansatte Årsverk
ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.8
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 32 30.0
KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat i RØYKEN (BUSKERUD), år 2014
Etat Departementsområde Ansatte Årsverk
NAV BUSKERUD ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.8
SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 32 30.0
TUNSBERG BISPEDØMME KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0
Statsansatte ( ordinært regulativlønte) per etat og arbeidssted i RØYKEN (BUSKERUD), år 2014
Etatkode Etat Arbeidssted Departementsområde Ansatte Årsverk
90:2:2:6:24 NAV BUSKERUD NAV RØYKEN ARBEIDS- OG SOSIALDEPARTEMENTET 15 14.8
4:7:15:10:7 SØNDRE BUSKERUD POLITIDISTRIKT RØYKEN OG HURUM LENSMANNSKONTOR JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 32 30.0
89:51:4:32 TUNSBERG BISPEDØMME PRESTESKAPET I RØYKEN KULTURDEPARTEMENTET 3 3.0