FORVALTNINGSDATABASEN

Krisestøtteenheten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2006 Ny via omorganisering

Navn: Krisestøtteenheten
Kort navn: Krisestøtteenheten
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Gruppe
Lokalisering: 301 Oslo

Enheten ble etablert 1. januar 2006. KSE er administrativt og faglig tilknyttet Justisdepartementet/ Rednings- og beredskapsavdelingen. KSE er en ressursenhet, - ingen operativ enhet. De ressurser KSE tilbyr, er et supplement til de ressurser departementene selv har i krisesituasjoner. Justisdepartementet startet arbeidet med å etablere Krisestøtteenheten umiddelbart etter at Stortinget behandlet St.meld. nr. 37 i juni 2005.

Krisestøtteenheten skal bidra med støttefunksjoner til Regjeringens kriseråd og departementene i kriser i fredstid, jf. St.meld nr. 22 (2007-2008) og Innst. S. nr. 265 (2004-2005), jf. St.meld. nr. 37 (2004-2005). Enheten er etablert i egne lokaler med egnet utstyr og verktøy for å støtte sentral krisehåndtering. Krisestøtteenheten er administrativt og faglig underlagt Justisdepartementet.

Sentrale dokument:
- St.meld nr. 22 (2007-2008) -> (http://www.regjeringen.no/id/STM200720080022000DDDEPIS)
- Innst. S. nr. 265 (2004-2005) -> (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2004-2005/inns-200405-265/),
- St.meld. nr. 37 (2004-2005) -> (http://www.regjeringen.no/id/STM200420050037000DDDEPIS).

Nettside: www.kse.no

01.01.2013* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Krisestøtteenheten er det tredje elementet i den sentrale krisehåndteringen og skal støtte lederdepartementet og Kriserådet i krisehåndteringen. KSE er døgnkontinuerlig tilgjengelig. Enheten er faglig og administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og inngår i departementets Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet. Den ivaretar en kontaktfunksjon for departementets ledelse i det daglige. Enheten støtter også Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet, blant annet ved øvelser, rådgivning og veiledning om krisehåndtering til departementene. Kjernen i Krisestøtteenhetens virksomhet er å støtte lederdepartementet og Kriserådet med kompetanse i strategisk krisehåndtering og infrastruktur som tekniske løsninger, lokaler og personell.

01.01.2016* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Saksfelt (2024):
Krisestøtteenheten (KSE) støtter lederdepartementet ved krise- og hendelseshåndtering. KSE er permanent sekretariat for Kriserådet. KSE bemanner også døgnkontinuerlig sivilt situasjonssenter som er plassert i JD, og er fast kontaktpunkt i departementet ved beredskapshendelser.
Kilde: regjeringen.no, januar 2024

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.