FORVALTNINGSDATABASEN

Spesialenheten for politisaker

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2005 Ny via omorganisering

Navn: Spesialenheten for politisaker
Kort navn: Spesialenheten for politisaker
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Etat
Lokalisering: -1

Spesialenheten for politisaker ble opprettet 1. januar 2005, etter en omorganisering og avvikling av de tidligere Særskilte etterforskningsorganene (SEFO). Spesialenheten har som oppgave å lede etterforskningen av embets- og tjenestemenn i politiet og påtalemyndigheten som er anmeldt for straffbare forhold i tjenesten.

Spesialenheten skal videre lede etterforskningen når påtalemyndigheten finner at det er mistanke om straffbare handlinger begått av ansatte i politiet eller påtalemyndigheten i tjeneste, og når en slik mistenkt selv begjærer etterforskning, jf. lov av 5. mars 2004 nr. 13, endringer i straffeprosesslovens § 59-67.

Spesialenheten er organisert med en sentral stab på Hamar, men med fem regionale ledd: Region nord, Region Midt-Norge, Region vest, Region sør og Region øst. Sistnevnte region er samlokalisert med den sentrale staben på Hamar.

Spesialenheten ledes av Jan Egil Presthus, og hver øvrig region ledes av en jurist utnevnt på verv for fireårsperioder. Leder av Region øst er fast ansatt, med bakgrunn i at saksmengden i denne regionen erfaringsmessig har vært størst.

Det er knyttet fast ansatte etterforskere til sentral stab og regionene for øvrig, og siktemålet med organiseringen av regionale ledd har vært å sikre at Spesialenheten kan rykke hurtig ut til etterforskning i aktuelle saker.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.