FORVALTNINGSDATABASEN

Barneverns- og helsenemnda i Rogaland

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

30.09.2000 Nyopprettelse

Navn: Fylkesnemndene for sosiale saker - region vest
Kort navn: Fylkesnemndene for sosiale saker - region vest
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1103

Fylkesnemndene for sosiale saker ble opprettet på grunnlag av Lov om sosiale tjenester (Ot.prp.nr.29 1990-91) og Lov om barneverntjenester (Ot.prp.nr.44 1991-92)

Fylkesnemndene er uavhengige og domstolslignende forvaltningsorganer.

Det skal være en fylkesnemnd i hvert fylke, og nemndene skal behandle tvangssaker etter sosialtjenesteloven og barnevernloven. Kongen kan pålegge felles nemnd for flere fylker. Dette er gjort for 12 av fylkenes vedkommende - fordelt på 6 fylkesnemnder.

Nemndene har myndighet til å fatte vedtak i tvangssaker etter barnevernloven (omsorgstiltak), og i saker som gjelder tvangsplassering av rusmiddelbrukere etter sosialtjenesteloven. Nemndene er også klageinstans over visse avgjørelser som gjelder bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemmede. De fleste av fylkesnemndenes saker gjelder barnevern.

Fra 30. september 2000 ble det opprettet tre regionale enheter, med en fylkesnemndsleder med administrativt ansvar (regionsleder) for hver region:
Region øst (regionkontor i Moss): Fylkesnemndene i Østfold, Oslo og Akershus, Buskerud og Vestfold, Oppland og Hedmark, Telemark
Region vest (regionkontor i Stavanger): Fylkesnemndene i Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal
Region nord (regionkontor i Tromsø): Fylkesnemndene i Sør- og Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark

01.01.2008* Navneendring

Navn: Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker - region vest
Kort navn: Region vest

01.04.2010* Flytting inn i eller ut av etat/gruppe

(Enheten flytter inn i eller ut av en etat, gruppe under etat eller gruppe under departement.)
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe

01.01.2011* Navneendring

Navn: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Rogaland
Kort navn: Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker Rogaland

01.01.2023 Navneendring

Navn: Barneverns- og helsenemnda i Rogaland
Kort navn: Barneverns- og helsenemnda i Rogaland

Den nye barnevernsloven trer i kraft 1. januar 2023. Med ny barnevernslov skifter Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker navn, til Barneverns- og helsenemnda. Det vil være 12 barneverns- og helsenemnder, med samme geografiske plassering som før. Nemndene ledes faglig og administrativt av Sentralenheten for barneverns- og helsenemnda.

Nemnda avgjør nærmere bestemte saker om tvang etter barnevernsloven og enkelte saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven

Kilde: bvhn.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.