FORVALTNINGSDATABASEN

Cermaq ASA

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.1995 Ny via utskilling

Navn: Statkorn Holding AS
Kort navn: Statkorn Holding
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilt fra:

Den nye GATT/WTO-avtalens ikrafttredelse 1. juli 1995 medførte at markedsordningen for korn ble endret med virkning fra samme dato. Ut fra avtalens krav om et skille mellom konkurransedelen og forvaltningsdelen, ble forretningsvirksomheten skilt ut fra forvaltningsbedriften Statens Kornforretning i et eget aksjeselskap, Statkorn Holding AS, 1. juli 1995, mens Statens Kornforretning beholdt sin tilknytningsform. Ved utgangen av 1996 var det 582 ansatte i konsernet.

01.01.1999 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Frem t.o.m 1998 var Statkorn Holding 100% statseid. Deretter solgte staten seg ned til 80%. Det er i 1999 gitt klarsignal fra stortinget om videre salg av inntil 25% av aksjene. Dette er pr 01.01.00 ikke gjennomført, men målet er å selge ned til 51%.

---------------------------------------
Fra Hjemmesiden:
Cermaq ASA (tidligere Statkorn Holding) ble etablert i januar 1995 ved at forretningsdelen i Statens Kornforretning (nå Statens Landbruksforvaltning) ble skilt ut og omdannet til et statsaksjeselskap - Statkorn Holding AS (nå Cermaq ASA). Samtidig overtok Cermaq samtlige aksjer i Stormøllen AS samt Statens Kornforretnings aksjer i en del mindre selskaper. Siden etableringen i 1995 og frem til i dag har konsernet gjennomgått store forandringer.

De viktigste begivenheter i Cermaq-gruppens historie er følgende:
- Mai 1995 Kornhandelsselskapet Statkorn AS stiftes som et heleid datterselskap.
- September 1995 Cermaq kjøper 49% av aksjene i husdyrfôrselskapet Fiskå Mølle AS.
- September 1995 Matmeldivisjonen i Stormøllen AS skilles ut og slås sammen med matmelvirksomheten i Skien Aktiemølle og Fritzøe Møller AS til Norgesmøllene DA hvor Cermaq eier 60%.
- Desember 1995 Norgesmøllene DA overtar matmelvirksomheten til Nordkronen AS i Stavanger.
- Mai 1996 Fiskefôrselskapet NorAqua AS etableres med Cermaq som minoritetseier (41%). Stormøllens havbruksdivisjon selges til NorAqua AS.
- August 1997 NorAqua AS vedtar å fusjonere med Felleskjøpet Fiskefôr AS. Cermaq-gruppens eierandel reduseres til 34%.
- Oktober 1997 Stormøllen kjøper 25% av aksjene i Hordafôr AS.
- Mars 1998 Stormøllen kjøper ytterligere 8% av aksjene i Hordafôr AS.
- Juni 1998 Cermaq-gruppen øker sin eierandel i NorAqua AS til 38% i forbindelse med selskapets aksjeemisjon.
- August 1998 Norgesmøllene legger ned matmelproduksjonen i Stavanger.
- November 1998 Norgesmøllene kjøper 50% av aksjene i Food Manufactoring Services AS.
- Juni 1999 Stortinget vedtar at Staten kan selge inntil 49% av aksjene i selskapet.
- September 1999 Cermaq inngår avtale med felleskjøpene om salg av kraftfôrvirksomheten i Stormøllen og 50% av aksjene i Statkorn.
- September 1999 Cermaq inngår avtale med felleskjøpene om overtagelse av 19% av aksjene i NorAqua, og blir dermed majoritetseier i selskapet (57%).
- Desember 1999 Staten selger 20% av aksjene i Cermaq.
- Mars 2000 Cermaq inngår avtale med Danisco om å overta fiskefôr-selskapene EWOS AS, EWOS Ltd (UK), EWOS Chile S.A. og EWOS Canada Ltd.
- August 2000 Cermaq kjøper de resterende 43% av aksjene i NorAqua fra felleskjøpene.
- September 2000 Cermaq kjøper virksomheten til oppdrettsselskapene Pacific National Group Ltd og Prime Pacific Seafarms Ltd i Canada.
- November 2000 Cermaq kjøper oppdrettsselskapet Mainstream Salmones Y Alimentos S.A. i Chile. November 2000 Cermaq kjøper oppdrettsselskapene Mainland Salmon Ltd, Shetland Norse Ltd og Aquascot Group Ltd i Skottland.
- November 2000 Cermaq gjennomfører en kapitalutvidelse med 1.500 mill. kroner. Stortinget vedtar at staten kan redusere sin eierandel i Cermaq til 34%.
- Desember 2000 Fiskefôrselskapene NorAqua AS og EWOS AS slås sammen. Det nye selskapet beholder navnet EWOS.

01.01.2001* Navneendring

Navn: Cermaq ASA
Kort navn: Cermaq ASA

Cermaq ASA (tidl. Statkorn Holding ASA) er morselskap i konsernet Cermaq-gruppen, som foruten morselskapet består av 15 hel- og deleide operative datterselskap samt 7 tilknyttede selskap. Konsernets hovedsatsingsområder er havbruk og møllevirksomhet.

Gjennom EWOS selskapene i Norge, Skottland, Canada og Chile er konsernet en av de to globale markedslederne på fôr til laks og ørret, men en markedsandel på nærmere 40%. Etter oppkjøp av oppdrettsselskaper i Chile, Canada og Skottland er konsernet også en betydelig aktør innenfor fiskeoppdrett.

Møllevirksomheten foregår i datterselskapet Norgesmøllene DA som i dag er Norges største produsent av matmel, med en markedsandel på ca 58%. Konsernet er også engasjert i kornhandel gjennom datterselskapet Statkorn AS.

Konsernet har pr år 2000 nærmere 2.700 ansatte. Omsetningen i 2000 var på vel 4.500 mill. kroner.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Merk også:
Styret i Cermaq ASA har vedtatt å foreslå at selskapet fisjoneres i en havbruksdel og en landbruksdel. Havbruksdelen vil omfatte fiskefôrselskapene EWOS, oppdrettsselskapene Mainstream, Aquascot og PNA, FoU-selskapet EWOS Innovation samt selskapets eierinteresser i AquaGen AS, Hordafôr AS og AS Balsfjord Kornsilo. Landbruksdelen vil omfatte datterselskapene Statkorn AS, Norgesmøllene DA, Vaksdal Industrier AS og Norsk Lossekontroll samt selskapets eierinteresser i Fiskå Mølle AS og AS Trondheim Kornsilo.

Styret foreslår at morselskapet i havbruksdelen beholder navnet Cermaq ASA, mens morselskapet i landbruksdelen gis et nytt navn. De ansatte i Cermaq vil følge havbruksdelen og det vil derfor bli etablert en ny ledelse for landbrukskonsernet.

Forslaget til fisjon skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling 5. oktober 2001 og er et ledd i selskapets forberedelser til børsnotering. Børsnoteringen vil bli gjennomført så snart forholdene ligger til rette for det.

Nytt navn ble registrert i Foretaksregisteret 27.02.2001
https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20010000039348&sokeverdi=971647949&spraak=nb

Endring av formål ble registrert i Foretaksregisteret 27.02.2001:
Formål: Produksjon, videreforedling og omsetning av korn, kornprodukter og kraftfor og andre innsatsvarer til landbruk og havbruk samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet skal ha en aktiv rolle knyttet til forskning og utvikling i marin sektor og oppdrettsnæringen.

01.07.2001 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Selskapet blei fra 1.7.2001 ført over fra Landbruksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet.

01.07.2001* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Selskapet Norsk Kornforedling AS (senere Graminor AS) blei stifta 17.08.1993 (jf. St.prp.nr.78 1992-93 og Innst.S.nr.240 1992-93). Statens kornforretning teikna på vegne av staten aksjar i selskapet i 1993. I 1995 ble aksjane til staten i selskapet lagt til Statkorn Holding AS (senere Cermaq ASA). I samband med at det statlige eigarskapet i Cermaq ASA blei overført frå Landbruksdepartementet til Nærings- og handelsdepartementet 1.7.2001, blei aksjane som Cermaq eigde i Norsk Kornforedling AS overført til Landbruksdepartementet. Oppgjer for aksjane blei gjort med aksjar som staten eigde i Cermaq ASA. Ved overføringstidspunktet eigde staten 51,1% av aksjane i Norsk Kornforedling AS.
Kilde: St.prp.nr.1 2002-03, Landbruksdepartementet

21.10.2005* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)

Børsnoteringsprosessen av Cermaq ASA fullført

For mer informasjon; se pressemelding fra NHD i denne forbindelse.(http://odin.dep.no/nhd/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/024131-990010/dok-bn.html)

Statens eierandel redusert fra 79.38 % til 43.54 %.

25.06.2013* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nærings- og handelsdepartementet fikk fullmakt til å kjøpe seg opp i Cermaq til inntil 65 prosent eierandel. Dette ble klart etter at Stortinget sent torsdag den 20. juni vedtok proposisjon om statens eierskap i Cermaq (Prop. 178 S (2012-2013)).

Staten v/Nærings- og handelsdepartemente fullførte deretter 25.6.2013 sitt kjøp av aksjer Cermaq ASA på Oslo Børs. Kjøpet ble gjort i to omganger. Nærings- og handelsdepartementet kjøpte først mandag 24. juni 9,46 millioner aksjer i Cermaq ASA til kurs 108,00 kroner per aksje. Etter dette kjøpet eier staten aksjer i Cermaq tilsvarende en eierandel på ca. 53,77 prosent. I tillegg kunngjorde Nærings- og handelsdepartementet om morgenen 25. juni at staten samme dag ville kjøpe inntil 5 millioner aksjer i Cermaq ASA over børs og til samme kurs som ble klarert i den omvendte auksjonen som ble avsluttet dagen før, 108,00 kroner

Statens beholdning av aksjer er etter dette 54,73 millioner aksjer, tilsvarende 59,17 prosent av aksjene i Cermaq ASA.

Bakgrunnen for kjøpet er gitt i Prop. 178 S (2012-2013) – Statens eierskap i Cermaq ASA (PDF: http://www.regjeringen.no/pages/38360607/PDFS/PRP201220130178000DDDPDFS.pdf) og Innst. 511 S (2012-2013), innstillingen avgitt den 17.06.2013 og behandlet i Stortinget: 20.06.2013, se Stortinget (http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=57656)

Eierandel før oppkjøpet var 43.54 %.

Kilder: NHD, Pressemelding 25.06.2013, Nr.: 41/2013 og pressemelding 25.06.2013 Nr.: 42/2013

--------------

Hovedkontoret ligger i Nordfold i Steigen.
Forretningsadresse er i Oslo.

01.01.2014* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

Endring av formål registrert i Foretaksregisteret 15.1.2014:
Formål: Bærekraftig havbruk, samt annen virksomhet som står i naturlig
sammenheng med dette. Selskapet skal ha en aktiv rolle knyttet til
forskning og utvikling i havbruksnæringen.

Organisasjonsform: Allmennaksjeselskap

20.10.2014* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Den 20. oktober 2014 aksepterte Nærings- og fiskeridepartementet å selge statens aksjer i Cermaq til det japanske selskapet Mitsubishi Corporation. Cermaq er etter dette et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Den 22. september 2014 fremsatte Mitsubishi Corporation, gjennom sitt heleide datterselskap MC Ocean Holdings Limited, et frivillig tilbud på kjøp av samtlige aksjer i Cermaq ASA til en pris på 96 kroner pr. aksje. Med hjemmel i fullmakt fra Stortinget, jf. Prop. 1 S (2013–2014) og Innst. 5 S (2013–2014), aksepterte staten ved Nærings- og fiskeridepartementet den 20. oktober 2014 tilbudet på alle statens aksjer i Cermaq. Staten solgte 54 731604 aksjer og salgssummen var 5 254,2 mill. kroner. Statens eierandel i Cermaq ble dermed redusert fra 59,17 pst. til null.

20.10.2014* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Jf. endring over; statens eierandel i Cermaq ble dermed redusert fra 59,17 pst. til null.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.