FORVALTNINGSDATABASEN

Naturforvaltningsavdelingen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1990* Ny via omorganisering

Navn: Avdeling for naturvern og kulturminner
Kort navn: Avd. for naturvern/kulturminner
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
Lokalisering: 301 Oslo

01.01.1998* Navneendring

Navn: Avdeling for biomangfold, friluftsliv og kulturminner (BFK)
Kort navn: BFK

01.01.2000 Navneendring

Navn: Avdeling for biomangfold og friluftsliv (BIF)
Kort navn: Avdeling for biomangfold og friluftsliv (BIF)

Seksjon for kulturminner og kulturmiljø skilles ut fra avdelingen og etableres som Avdeling for kulturminner og kulturmiljø.

01.01.2002* Navneendring

Navn: Avdeling for naturforvaltning
Kort navn: Avdeling for naturforvaltning

01.01.2014* Navneendring

Navn: Naturforvaltningsavdelingen
Kort navn: N

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
Avdelingen arbeider med strategi- og politikkutvikling samt forvaltningsoppgaver innenfor vern og bærekraftig bruk av naturmangfold og friluftsliv, og er ansvarlig for hovedtyngden av departementets arbeid med energispørsmål.

Avdelingen har også koordineringsansvar for departementets arbeid overfor fylkesmannen, miljøøkonomiske problemstillinger, forskning- og overvåking/miljødata og OECD.

Sentrale områder innenfor naturforvaltning er gjennomføring av områdevern (herunder barskogvern, nasjonalparkplanen, fylkesvise verneplaner), rovvilt- og annen viltforvaltning, bekjempelse og regulering av fremmede organismer, vannforvaltning, villaks- og innlandsfiskforvaltning, vurdering av miljøvernaspekter knyttet til jord- skogbruks-, energi- og havbruksnæringene, miljørisikovurderinger knyttet til bruk av genmodifiserte organismer (GMO), motorferdsel og naturoppsyn.

I tillegg har avdelingen ansvar for Norges oppfølging av FNs konvensjon om biologisk mangfold, Cartagenaprotokollen om GMO og Nagoyaprotokollen om genressurser, deltakelse i internasjonalt samarbeid vedrørende skog, MDs koordinering av arbeidet i FNs miljøprogram, Naturpanelet, NASCO og andre internasjonale konvensjoner som omhandler naturmangfold.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.