FORVALTNINGSDATABASEN

Agder og Telemark bispedømme

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 126 38 164 116 29 145 10 9 19
2011 125 36 161 109 27 136 16 9 25
2012 121 41 162 104 29 133 17 12 29
2013 125 39 164 108 27 135 17 12 29
2014 127 37 164 107 27 134 20 10 30
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
2010 52 48 51 52 46 51 50 54 52
2011 53 48 52 53 47 51 56 49 53
2012 53 47 51 52 45 51 57 50 54
2013 53 47 52 52 47 51 56 48 53
2014 52 48 51 51 48 50 58 48 54

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2005 Navneendring

Navn: Agder og Telemark bispedømme
Kort navn: Agder og Telemark bispedømme

Fra 1. januar 2005 er namnet på bispedømmet endra til Agder og Telemark bispedømme.
Den gamle tanken om å inkludere Telemark i bispedømmet sitt namn er no realisert. Dette innebær at Agder biskop er endra til Agder og Telemark biskop og at bispedømmerådet no heiter Agder og Telemark bispedømmeråd.
Agder og Telemark bispedømme er for øvrig det einaste som omfattar tre fylker. Det er ingen politiske årsaker til navnendringa. Poenget er å knytta telemarkingane tettare til bispedømmet og på same tid minne stiftsstaden om at Telemark og er ein del av bispedømmet.
Kilde: (http://www.kirken.no/agder/nyhet.cfm?nyhetid=39134)www.kirken.no

01.01.2017* Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Kirkelig rettssubjekt

Omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.

Endringene i kirkeloven (Prop. 55 L) ble vedtatt i Stortinget 18. mai 2016 og sanksjonert ved kongelig resolusjon 27. mai 2016. Lovendringene i forvaltningsreformen trer i kraft 1. januar 2017.

Reformen innebærer en omdanning av kirken til et nytt rettssubjekt med navnet Den norske kirke og at prestetjenesten og de ansatte ved bispedømmekontorene og i Kirkerådet ved en virksomhetsoverdragelse skal overføres fra staten til det nye kirkelige rettssubjektet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.