FORVALTNINGSDATABASEN

Filmparken AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2002* Ny via splittelse

Navn: Filmparken AS
Kort navn: Filmparken AS
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Nedlagt enhet som følge av splittelse:

Det delvis statlig eide Norsk Film AS fisjoneres i to selskap, produksjonsselskapet Norsk Film AS og infrastrukturselskapet Filmparken AS. Departementet tar sikte på å avvikle det statlige eierskapet i produksjonsselskapet Norsk Film AS i løpet av annet halvår 2001. Det statlige eierskapet i infrastrukturselskapet Filmparken AS opprettholdes. Selskapet vil bestå av fast eiendom, filmstudio og produksjonsutstyr ved anlegget på Jar samt rettighetene til filmer produsert av Norsk Film AS.

04.01.2002 Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Departementet har avhendet statens aksjer i produksjonsselskapet Norsk Film AS i samsvar med Stortingets vedtak, jf. Innst. S. nr. 325 (2000-2001). Det statlige eierskapet i infrastrukturselskapet Filmparken AS videreføres. Norsk Film AS skiftet i løpet av 2002 navn til Norsk filmstudio AS.

I forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 255 (2001-2002) , jf. St.prp.nr. 63 (2001-2002) ga Stortinget sin tilslutning til at inntektene fra salget av statens aksjer i Norsk Film AS kunne benyttes som tilskudd til Filmparken AS. Midlene skal dekke selskapets kostnader til avskrivninger og finanskostnader knyttet til eiendeler og gjeld som ble overført til Filmparken AS ved fisjonen av konsernet Norsk Film AS.

Norsk filmstudio AS består av faste eiendommer, filmstudio og produksjonsutstyr. Selskapet forvalter de kommersielle rettighetene til ferdig produserte filmer (filmkatalogen).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sammendrag av saken (jf. Innst.S.nr.255 (2001-2002)):
«I 2001 ble produksjonsselskapet Norsk Film AS utfisjonert av konsernet med samme navn. Det gjenværende infrastrukturselskapet fikk samtidig navnet Filmparken AS. Stortinget ga i forbindelse med behandlingen av St.prp.nr.84 (2000-2001) sin tilslutning til at Kulturdepartementet i løpet av 2001 kunne selge statens aksjer i det fisjonerte produksjonsselskapet Norsk Film AS, jf Innst.S.nr.325 (2000-2001), vedtak VI. Staten, ved Kultur- og kirkedepartementet, inngikk 4. januar 2002 avtale om salg av aksjene i Norsk Film AS til Diopter AS for 3,2 mill. kroner.

Etter fisjonen er det tidligere konsernets eiendeler, gjeld og egenkapital overført til infrastrukturselskapet Filmparken AS. Generalforsamlingen i Filmparken AS stiller krav om at selskapet skal gå i balanse. For at Filmparken AS skal gå i balanse må selskapet tilføres midler.

Gjelden til Filmparken AS utgjør om lag 35 mill. kroner. Årlig utgjør gjeldsbyrden en kostnad på om lag 4,5 mill. kroner i avskrivninger og finanskostnader. Gjeldssituasjonen skriver seg i stor grad fra det tidligere konsernets produksjon av film. Som følge av dette er det rimelig at inntektene fra salget av aksjene i Norsk Film AS brukes til å sanere noe av denne gjelden ved at tilskuddet til Filmparken AS økes med 3,2 mill. kroner i 2002.

Det foreslås på denne bakgrunn at bevilgningen i 2002 under kap. 334 post 71 Filmproduksjon m.m., økes med 3.195.000 kroner og at tilsvarende inntekt av salget av aksjer i Norsk Film AS inntektsføres innenfor gjeldende bevilgning under kap. 5341 post 91 Alminnelige fordringer.»

Kilder: Innst.S.nr.255 (2001-2002), St.prp.nr.1 (2002-2003) Kultur- og kirkedepartementet, Kap. 0334 Film- og medieformål (jf. kap. 3334)

Filmparken har Kulturdepartementet som største eier med 77,6% av aksjene, deretter følger Oslo kommune med 11,6%. De øvrige aksjene eies av 83 forskjellige kommuner og kinoer.

-> Pr 2014 er de øvrige 10,8 pst. av aksjene er fordelt på ca. 80 kommuner og én bank.
Staten v/Kulturdepartementet ca. 77,6%
Oslo kommune ca. 11,6%
Ca. 80 norske kommuner og kinoer ca. 8,5%
Sparebank 1 ca. 2,3%
Filmparken mottar ingen offentlige tilskudd.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.