FORVALTNINGSDATABASEN

Itas amb AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1966* Nyopprettelse

Navn: Industritjeneste AS
Kort navn: Industritjeneste AS
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Industritjeneste AS ble opprettet som bedrift i 1966 etter initiativ fra Norges Vernesamband.

Formålsparagraf
Selskapets formål skal være attføring gjennom avklaring, kvalifisering og arbeidstrening med sikte på formidling til ordinært arbeid og/eller utdanning/sysselsetting av yrkeshemmede som har liten mulighet til å få arbeid i ordinært arbeidsliv. Sysselsettingen skal bidra til at den yrkeshemmede kan få utvikle og bruke sine ressurser på en meningsfylt måte. Selskapet skal ikke ha til formål å skaffe aksjonærene økonomisk utbytte. Overskudd skal forbli i selskapet og komme virksomheten til gode.

Generelt om selskapets virksomhet:
Industritjeneste AS (ITAS) er en attføringsbedrift som har sin virksomhet innen industri, service og tjenesteytelser, herunder avklarings- og attføringstjenester til arbeidsmarkedsetaten

01.01.1980* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Industritjeneste AS ble opprettet som bedrift i 1966 etter initiativ fra Norges Vernesamband. Justisdepartementet overtok aksjene i 1980 da staten overtok ansvaret for Norges Vernesamband og vernelagene. Statens eierskap i Industritjeneste AS er således ikke resultat av en forretningsmessig motivert investering.
(se bl.a. St.meld. nr. 13 (2006-2007) Et aktivt og langsiktig eierskap)

01.01.1990* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

01.01.1993* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1998* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Virksomhetens eiere er pr 2002:

- Arbeids- og administrasjonsdepartementet 53,4%
- Justis- og politidepartementet 46,1%
- Oslo kommune
- Norsk folkehjelp

Internett: www.industritjeneste.no

01.10.2004 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

NB: Usikkert hvilket dep tidligere AADs eierandel er overført til. Se ev. virksomhetens hjemmeside: www.industritjeneste.no

01.01.2008* Navneendring

Navn: Itas amb AS
Kort navn: Itas amb AS

31.12.2009 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)

Salg av statens aksjer i tre arbeidsmarkedsbedrifter
Arbeidsdepartementet har solgt sine aksjer i arbeidsmarkedsbedriftene Itas amb AS (tidl. Industritjeneste AS), AS Rehabil og Adaptor AS (tidl. Blindes Produkter AS). I Itas amb AS har også Justisdepartementet inngått på eiersiden, og nå solgt seg ut.
Stortinget ga sin tilslutning til salg av statens aksjer i de nevnte bedriftene gjennom behandling av St.prp. nr. 20 (2005-2006), jf. Innst.S. nr.47 (2005-2006) fra arbeids- og sosialkomiteen. Salgene ble avsluttet i ultimo 2009 og primo 2010.
Jf. Prop. 125 S (2009-2010) og Innst. 350 S (2009–2010)

Kunngjøring om anbudskonkurranse for salg av statens aksjer i de tre arbeidsmarkedsbedriftene ble publisert på Doffin av Arbeidsdepartementet 19.1.2007.

Itas amb AS eies etter nedsalget av Oslo kommune, Industri Lambertseter AS (ilas) og Norsk Folkehjelp.

31.12.2009* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Staten har solgt aksjene sine. Itas amb AS eies etter nedsalget av Oslo kommune, Industri Lambertseter AS (ilas) og Norsk Folkehjelp.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.