FORVALTNINGSDATABASEN

Kongsberg Gruppen ASA

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

19.06.1987* Ny via omorganisering

Navn: KV Forsvar A/S
Kort navn: KV Forsvar
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 02 Forsvar
Overordnet: Industridepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 604 Kongsberg
Relaterte enheter:

En akutt likviditetskrise førte til at Industridepartementet i mai 1987 gikk inn for at Kongsberg Våpenfabrikk skulle legges under akkord. Forslaget ble vedtatt av Stortinget 10. juni 1987.

Staten stiftet KV Forsvar A/S i 1987 for å fortsette driften av ved det kriserammede A/S Kongsberg Våpenfabrikk. Rett etter opprettelsen endret selskapet navnet til Norsk Forsvarsteknologi AS. Ved en aksjeemisjon i 1993 reduserte staten sin aksjeandel i fra 100% til 51,28% og selskapet ble børsnotert. I 1995 endret Norsk Forsvarsteknologi AS navn til Kongsberg Gruppen AS. Det er forutsatt at staten skal opprettholde en eierandel på minst 51% i selskapet, jf. St.prp.nr 108 og Innst.s.nr.233 for 1991-92. Likevel ble statens aksjer redusert til 50,002 etter en kapitalforhøyelse til fordel for de ansatte. Selskapet har flere datterselskaper. Kongsberg Maritime A/S er Kongsberg Gruppens største forretningsområde (60% av konsernets omsetning). Fra 1.jan. 1997 er Kongsberg Norcontrol A/S og Simrad ASA organisert som en del av Kongsberg Maritime AS. Fra 1. Sep. 1997 er Kongsberggruppens forsvars- og romvirksomhet etablert som et eget aksjeselskap, Kongsberg Defence & Aerospace AS. Eiendommene i Kongsberg, Horten og Egersund er samlet i det nyetablerte eiendomsselskapet Kongsberg Næringseiendom AS fra 1.januar 1998. Davis A/S er 100% eid av Kongsberg Gruppen fra mars 1998 etter at de kjøpte ut den utenlandske hovedaksjonæren. Davis er et norsk multimedia selskap med hovedvekt på dataprosjektorer. Også Basetec A/S er 100% eid av Kongsberg Gruppen.

I henhold til Enhetsregisteret er stiftelsesdato: 19.06.1987.

01.07.1987* Navneendring

Navn: Norsk Forsvarsteknologi AS
Kort navn: Norsk Forsvarsteknologi AS

01.01.1993 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.01.1993 Vertikal flytting (omdannelse)

(Enheten har endret tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå

Selskapet ble notert på Oslo Børs i 1993. Børsverdien var da omlag 643 mill kr.

Ved en aksjekapitalutvidelse i 1993 reduserte staten sin eierandel i Norsk Forsvarsteknologi AS fra 100 % til 51,28 %. I 1995 endret Norsk Forsvarsteknologi AS navn til Kongsberg Gruppen ASA, og det ble gjennomført en aksjekapitalforhøyelse til fordel for de ansatte. Ved denne emisjonen ble statens eierandel redusert til 50,002 %.

Statlig eierandel pr 2005: 50.001%

01.01.1995* Navneendring

Navn: Kongsberg Gruppen ASA
Kort navn: Kongsberg Gruppen ASA

I 1995 endret Norsk Forsvarsteknologi AS navn til Kongsberg Gruppen ASA.

Om eierstrukturen i selskapet: se her:
http://www.kongsberg.com/nor/kog/investor_information/Aksjonaerstruktur/

01.01.1997 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.11.1997* Består via omorganisering

I november 1997 solgte staten sine aksjer i Kongsberg Våpenfabrikk (KV) til Kongsberg Gruppen ASA.

Kilde: St.meld. nr. 18 (1998-99). Bedrifter hvor staten v/Nærings- og handelsdepartementet har eierinteresser

21.12.2001 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Kongsberg Satellite Services etableres 21.12.2001.
Selskapet har to eiere, Norsk Romsenter Eiendom AS og Kongsberg Defence Systems AS, som begge eier 50%. Kongsberg Defence Systems AS er et datterselskap under Kongsberg Gruppen ASA.

Kilde: Wikipedia (https://no.wikipedia.org/wiki/Kongsberg_Satellite_Services)

01.01.2014 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

01.06.2019* Består via omorganisering

Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Relaterte enheter:

Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine og Aerospace Industrial Maintenance Norway AS («AIM Norway»)

Den 6. juni 2018 annonserte Kongsberg Gruppen inngåelsen av en avtale om å kjøpe Rolls-Royce Commercial Marine til en verdi av 500 mill. britiske pund på kontant- og gjeldfri basis. Dette ble foreslått finansiert blant annet med en fortrinnsrettsemisjon på 5,0 mrd. kroner. Stortinget ga ved behandlingen av Prop. 118 S (2017–2018) 4. oktober 2018 sin tilslutning til at staten kunne delta i en slik emisjon med sin pro rata andel på om lag 2,5 mrd. kroner. Emisjonen ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 2. november 2018 og gjennomført senere samme måned. Kjøpet av Rolls-Royce Commercial Marine ble gjennomført i 2019.

Stortinget samtykket gjennom behandling av Prop. 61 S (2018-2019), Innst. 265 S (2018-2019) fra regjeringen til salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS. Vedtaket var enstemmig vedtatt og Stortinget samtykket til salget på de betingelser som er omtalt i proposisjonen. Innstilling avgitt 08.05.2019, behandlet i Stortinget: 16.05.2019. Forsvarsdepartementet signerte den 13. desember 2018 avtale om salg av hele selskapet til Kongsberg Defence & Aerospace AS. Salget forventes gjennomført i 1. halvår 2019

Kilder: Statenes eierberetning 2018, Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence Aerospace AS Prop. 61 S (2018-2019), Innst. 265 S (2018-2019)