FORVALTNINGSDATABASEN

Framsenteret Drift AS

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

25.04.1994 Nyopprettelse

Navn: Polarmiljøsenteret A/S
Kort navn: Polarmiljøsenteret
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 1902 Tromsø

I forbindelse med Stortingets vedtak 9. juni 1993 om å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø, ble det også vedtatt å samle flere institusjoner under ett tak for å få et slagkraftig senter innen miljø- og polarforskningen. Senteret fikk navnet Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barentsregionen, forkortet Polarmiljøsenteret.

Polarmiljøsenteret AS er et driftsselskap for Polarmiljøsenteret i Tromsø som skal ivareta fellesfunksjoner og -aktiviteter. Selskapet ble etablert i 1994. Fiskeri- og kystdepartementets eierinteresser er knyttet til Kystverkets beredskapsavdeling.

Samarbeidet innen Polarmiljøsenteret er pr. 1.1.2000 konsentrert rundt seks forskningsutførende institusjoner, med tilknytning til Miljøverndepartementet, Næringsdepartementet (NGU) og Helsedepartementet (Statens strålevern) gjennom varierende grunnbevilgninger, og tre institusjoner med praktiske oppgaver innenfor Miljøverndepartementets ansvarsområde. Institusjonene er:

Norsk Polarinstitutt
Akvaplan-niva
Norsk institutt for luftforskning (NILU)
Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (NINA-NIKU)
Statens kartverk
Statens forurensningstilsyn (SFT)
Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Statens strålevern
Riksantikvaren

Dessuten er Sametinget - Sàmediggi, Miljø- og kulturvernavdelingen etablert i Polarmiljøsenteret .
Staten ved Miljøverndepartementet eier 65,6% av aksjene (regnskapsåret 2001).


Hjemmeside: www.polarenvironment.no

29.09.2010 Navneendring

Navn: Framsenteret Drift AS
Kort navn: Framsenteret Drift AS

Bakgrunn: regjeringens nordområdestrategi, "Nye byggesteiner i nord", fremmet av regjeringen 12. mars 2009

Framsenteret Drift AS eies av en gruppe institusjoner som er leietakere i Framsenteret. Framsenteret (High-North Research Centre on Climate and the Environment) er etablert i 2010. I senteret inngår alle relevante fagmiljø i Tromsø, og Havforskningsinstituttet vil få en sentral rolle.

Tidligere var Framsenteret kjent som Polarmiljøsenteret (Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barentsregionen). Navnendringen skjedde 29. september 2010, og senteret ble åpnet under det nye navnet av statsminister Jens Stoltenberg, kunnskapsminister Kristin Halvorsen og kommunalminister Liv Signe Navarsete. Det nye foretaksnavnet ble registrert i Foretaksregisteret den 17.11.2010 (https://w2.brreg.no/kunngjoring/hent_en.jsp?kid=20100000539099&sokeverdi=970975837)

Framsenteret (FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning) er et forskningssamarbeid som ledes fra Framsenterets bygg i Tromsø. Framsenteret huser en rekke forsknings- og forvaltningsinstitusjoner med tyngdepunkt på arktiske miljøspørsmål. Framsenteret består av 20 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.

------

Vedtektfestet formål:
Ivareta fellesoppgaver knyttet til driften av Fram - Nordområdesenter for klima- og miljøforskning, også kalt Framsenteret, med sikte på effektiv drift og utnyttelse av de stordriftsfordeler som følger av samlokalisering av og samarbeid mellom de følgende deltakende institusjoner: 1. Institusjoner som er medlem av Framsenteret, men ikke leietaker. 2. Institusjoner som er medlem av Framsenteret og leietaker. 3. Institusjoner som ikke er medlem av Framsenteret, men leietaker. Selskapet skal også på andre måter fremme samarbeid mellom de deltakende institusjoner slik at Framsenteret fremstår som en samarbeidsorganisasjon for klima- og miljøforskning i nordområdene i tråd med intensjonene i "Nye byggesteiner i nord", fremmet av regjeringen mars 2009.

Sektorkode: 1120 Statlig eide aksjeselskaper mv.

Departemental styringsgruppe i Framsenteret:
KLD (leder), NFD, UD, KD, OED, LMD, SD

Sekretariatet
Sekretariatet, som drives av Framsenteret Drift AS på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, ivaretar formidling- og forskningskoordinering i Framsenterets forskningssamarbeid.

-------

Medlemmer i Framsenteret
- Akvaplan-niva/NIVA
- CICERO
- Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet
- Havforskningsinstituttet
- Kartverket
- Kystverket
- Meteorologisk institutt
- NGU – Norges geologiske undersøkelse
- NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning
- NILU – Norsk institutt for luftforskning
- NINA – Norsk institutt for naturforskning
- Nofima
- NORCE
- NIBIO – Norsk institutt for bioøkonomi
- Norsk Polarinstitutt
- SINTEF
- UNIS – Universitetssenteret på Svalbard
- UiT Norges arktiske universitet
- Veterinærinstituttet
- Assosiert medlem: Polaria

Kilder:
- Framsenteret - framsenteret.no
- wikipedia - https://no.wikipedia.org/wiki/Framsenteret
- Enhetsregisteret - https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=970975837
- Regjeringens nordområdestrategi, "Nye byggesteiner i nord", fremmet av regjeringen 12. mars 2009
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/ud/vedlegg/nordomradene/byggesteiner_nord090323_2.pdf

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.