FORVALTNINGSDATABASEN

Arcus A/S

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1996 Ny via utskilling

Navn: Arcus A/S
Kort navn: Arcus
Tilknytningsform: Heleide statsaksjeselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:
Utskilt fra:

Arcus A/S ble 1.jan.1996 skillt ut som eget aksjeselskap (100%) fra Vinmonopolet. Selskapets formål er å drive import, eksport, produksjon, lagring og distribusjon av alkoholholdige drikker og andre varer, samt virksomhet som står i forbindelse med dette, samt å eie andeler i andre selskaper som driver slik virksomhet. Arcus er et holdingselskap som utfører fellesfunksjoner som finans/regnskap, inf.teknologi, samt personal- og samfunnskontakt for datterselskapene. Datterselskap: Arcus Produkter A/S som produserer og tapper vin og brennevin. Vectura A/S (tidligere Arcus Distribusjon A/S) som driver import, lagring og distribusjon.
Internett: www.arcus.no

----------------------------------------------

Bakgrunn for endringen (kilde: Innst. S. nr. 209 (1994-1995 Innstilling fra sosialkomiteen om deling av A/S Vinmonopolet):
Sosial- og helsedepartementet legger i St.prp. nr. 49 (1994-95) fram forslag til prinsippskisse for deling av A/S Vinmonopolet. Forslaget fremmes som følge av at Sosial- og helsedepartementet i Ot.prp. nr. 51 (1994-1995) om lov om endringer i alkoholloven (ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m.v.) har foreslått å oppheve A/S Vinmonopolets enerett til import og engrossalg av vin og brennevin, samt eksport av brennevin.

Forslaget bygger på at A/S Vinmonopolets enerett til detaljsalg opprettholdes som i dag. De øvrige funksjoner som i dag ivaretas av A/S Vinmonopolet, og som nå i hovedsak blir konkurranseutsatt, vil bli skilt ut i egne aksjeselskap.

De endringsforslag som er framlagt i Ot.prp. nr. 51 (1994-1995) om ny bevillingsordning for engrossalg av alkoholholdig drikk m.v., innebærer at deler av A/S Vinmonopolets nåværende funksjoner fortsatt vil bli utøvd i kraft av eneretter, mens andre deler vil være konkurranseutsatt. Koblingen mellom enerett og funksjon er dermed opphevet. For de ikke monopoliserte delenes vedkommende vil A/S Vinmonopolet bli en av flere aktører i et konkurranseutsatt marked.

Den nye situasjonen medfører at A/S Vinmonopolet ikke kan opprettholdes i sin eksisterende form. Det er nødvendig at bedriften blir omorganisert på en slik måte at monopoldelen kan fortsette å utøve sin enerett til detaljsalg, samtidig som den konkurranseutsatte virksomheten kan operere på like vilkår med de selskaper som etablerer seg på dette området.

Det er en forutsetning i Ot.prp. nr. 51 (1994-1995) at detaljmonopolet skal skilles fra produksjonsmonopolet, og at detaljmonopolet ikke må være involvert i noen form for produksjonsvirksomhet.

01.01.1997 Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

07.02.2001 Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Nærings- og handelsdepartementet inngikk 7. Februar 2001 avtale om salg av 66 prosent av aksjene i Arcus AS til selskapet Sucra AS (Sucra ble stiftet 2. september 2000) - se også St.prp.nr.67 1998-99, Innst.S.nr.236 1998-99. Salgssummen for aksjene var 340 millioner kroner, som tilsvarer en totalverdi av selskapets egenkapital på ca 515 millioner kroner. Stortinget godkjente statens salg av 66 prosent av aksjene i Arcus ASA til Sucra AS i juni måned, og salget er deretter behandlet i forhold til Ervervsloven. Alle nødvendige godkjenninger er nå på plass, og ekstraordinær bedriftsforsamling og generalforsamling ble avholdt i Arcus ASA 30. juli der nye medlemmer til selskapets styre og bedriftsforsamling ble valgt. Statens eierandel er etter salget nede i 34%.

Sucra AS består av:
- Berentzen-Gruppe AG (Tyskland) 26.9%. Berentzen-Gruppe AG er samarbeidspartner med Arcus Produkter i Tyskland, og er agent for Lysholm Linie Aquavit i det tyske markedet. Berentzen-Gruppe er en av Tysklands største produsenter av brennevin.
- Jensen & Co Invest AS 26,9%. Jensen & Co Invest AS utgjøres av Jensen & Co AS, Mack Ølbryggerier AS og Hans Just AS/ Flemming Karberg AS (Danmark). Jensen & Co AS er et import- og salgsselskap som markedsfører og distribuerer produkter til dagligvare- og storhusholdningsmarkedet. Selskapet er salgsagent for Arcus Produkter i hotell- og restaurantmarkedet i Norge. Mack er samarbeidspartner med Vectura i Nord-Norge. Hans Just AS produserer og importerer brennevin og vin for det danske markedet. Hans Just har også rettighetene til Jägermeister i Skandinavia.
- Ekjord Wine & Spirit Ltd. AS 7,7%. Ekjord Wine & Spirit Ltd. AS er importør av vin og brennevin og distribuerer sine produkter til Vinmonopolet og hotell- og restaurantbransjene gjennom Vectura WiCo AS
- Helge Wiig AS 7,7%. Helge Wiig AS er importør av vin og brennevin og distribuerer sine produkter til Vinmonopolet og hotell- og restaurantbransjene gjennom Vectura
- Norske Potetindustrier BA 7,7%. Norske Potetindustrier BA er leverandør til Arcus Produkter av potetsprit, råvaren for norske akevitter og andre norskproduserte brennevinssorter
- Tine Norske Meierier BA 7,7%
- Norsk Kjøttsamvirke BA 7,7%
- Sparebanken Hedmark 7,7%

07.02.2001* Nedlagt med utskriving

(Enheten ble utskrevet (fra databasen). Enheten eksisterer etter dette tidspunktet, men endring i tilknytingsform er utenfor de tilknytingsformer kartleggingen (databasen) omfattar.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.