FORVALTNINGSDATABASEN

Skatteetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 3357 3274 6631 3334 2546 5880 23 728 751
1981 3343 3420 6763 3315 2591 5906 28 829 857
1982 3071 3193 6264 3039 2349 5388 32 844 876
1983 2980 3280 6260 2945 2387 5332 35 893 928
1984 2937 3454 6391 2896 2469 5365 41 985 1026
1985 2894 3534 6428 2857 2489 5346 37 1045 1082
1986 2800 3613 6413 2758 2584 5342 42 1029 1071
1987 2666 3750 6416 2626 2679 5305 40 1071 1111
1988 2639 3895 6534 2591 2793 5384 48 1102 1150
1989 2615 3951 6566 2564 2881 5445 51 1070 1121
1990 2559 3933 6492 2515 2818 5333 44 1115 1159
1991 2519 4008 6527 2473 2867 5340 46 1141 1187
1992 2491 3969 6460 2444 2847 5291 47 1122 1169
1993 2485 3988 6473 2437 2881 5318 48 1107 1155
1994 2436 3987 6423 2382 2824 5206 54 1163 1217
1995 2453 4004 6457 2394 2813 5207 59 1191 1250
1996 2400 4015 6415 2337 2797 5134 63 1218 1281
1997 2600 4382 6982 2524 3020 5544 76 1362 1438
1998 2573 4380 6953 2489 3044 5533 84 1336 1420
1999 2516 4295 6811 2411 2969 5380 105 1326 1431
2000 2407 4206 6613 2294 2839 5133 113 1367 1480
2001 2430 4186 6616 2306 2817 5123 124 1369 1493
2002 2438 4207 6645 2320 2878 5198 118 1329 1447
2003 2527 4254 6781 2404 2920 5324 123 1334 1457
2004 2491 4151 6642 2370 2878 5248 121 1273 1394
2005 2506 4065 6571 2374 2874 5248 132 1191 1323
2006 2521 4103 6624 2374 2939 5313 147 1164 1311
2007 2554 4216 6770 2410 3070 5480 144 1146 1290
2008 2466 4091 6557 2351 3152 5503 115 939 1054
2009 2237 3740 5977 2121 2903 5024 116 837 953
2010 2408 3957 6365 2286 3127 5413 122 830 952
2011 2420 3946 6366 2276 3056 5332 144 890 1034
2012 2384 3895 6279 2241 3022 5263 143 873 1016
2013 2379 3857 6236 2242 3019 5261 137 838 975
2014 2328 3772 6100 2198 2971 5169 130 801 931
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 42 40 41 42 40 41 44 41 41
1981 42 40 41 42 40 41 47 41 42
1982 42 41 41 42 40 41 45 41 42
1983 42 40 41 42 40 41 44 41 41
1984 42 40 41 42 40 41 43 42 42
1985 42 40 41 42 40 41 44 42 42
1986 42 40 41 42 39 41 44 42 42
1987 42 40 41 42 39 41 46 42 42
1988 41 40 40 41 39 40 45 43 43
1989 41 40 40 41 38 40 42 43 43
1990 41 40 40 41 39 40 43 43 43
1991 41 40 40 41 39 40 40 42 42
1992 41 40 40 41 40 40 42 42 42
1993 41 40 40 40 40 40 42 42 42
1994 41 41 41 41 40 40 42 41 41
1995 41 41 41 41 41 41 43 42 42
1996 41 41 41 41 41 41 43 42 42
1997 42 42 42 41 42 42 44 41 42
1998 42 42 42 42 42 42 44 41 42
1999 42 42 42 42 42 42 44 42 42
2000 42 43 43 42 43 43 45 42 42
2001 43 43 43 43 44 43 48 43 43
2002 44 44 44 44 44 44 49 44 44
2003 44 44 44 44 44 44 49 44 44
2004 45 45 45 45 45 45 50 45 45
2005 45 45 45 45 45 45 51 45 46
2006 46 45 45 45 45 45 50 45 46
2007 46 45 46 46 45 45 52 46 47
2008 47 46 46 46 45 46 54 48 49
2009 48 47 47 48 46 47 54 49 50
2010 47 47 47 47 46 46 55 49 50
2011 48 47 47 47 47 47 54 48 49
2012 48 47 48 48 47 47 53 49 50
2013 48 47 48 48 47 47 53 49 49
2014 49 48 48 49 47 48 53 49 50

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.2017* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Fra 1. januar 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Endringen innebærer overføring av oppgaver og rundt 330 ansatte fra Tolletaten. Innplassert i de fem regionene, direktoratet og IT
________________________________________

Tolletaten styrkes og nye oppgaver for Skatteetaten
Pressemelding | Dato: 08.01.2016 | Nr: 1/2016 Finansdepartementet
Regjeringen besluttet for snart to år siden å overføre ansvaret for særavgifter inkludert motorvognavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten til Skatteetaten. Fra 1. januar 2016 overtar Skatteetaten ansvaret for motorvognavgifter, særavgifter for registrerte særavgiftspliktige og alle innkrevingsoppgaver. Fra 2017 overtar Skatteetaten ansvaret for særavgifter for uregistrerte særavgiftspliktige og merverdiavgift ved import.

Tolletaten rendyrkes nå til å bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen. Samtidig styrkes grensekontrollen vesentlig. Etaten får flere tollere på grensen, bedre utstyr og flere virkemidler. I 2016 skal tolletaten ansette over 120 nye tollere som skal arbeide i etatens grensekontroll, både i operativ kontroll og etterretningsvirksomhet.
Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tolletaten-styrkes-og-nye-oppgaver-for-skatteetaten/id2469716/

01.01.2017* Består via omorganisering

Skatteetatens nye kontorstruktur ble besluttet. Reduksjon i antall kontor fra over 100 til 57. Prosessen berørte i overkant av 400 ansatte.

01.04.2018 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Forvaltningsansvaret for Lov om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) overføres fra Arbeids- og velferdsaetaten fra 1.4.2018. Bakgrunnen for overføringen er at ansvaret for Arbeids- og velferdsetatens innkrevingssentral fra 1. april 2018 overføres til fra Arbeids- og velferdsetaten til Skattetaten.

01.01.2019* Består via omorganisering

Skatteetaten blir funksjonsdelt fra 2019; sentralleddet fordeler forskjellige funksjoner på ulike kontorsteder, som hver for seg behandler bestemte sakstyper for hele landet. Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Skattekontorene løser oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region.

Divisjonene har landsdekkende ansvar for hver sine fagområder. Fire av divisjonene, informasjonsforvaltning, brukerdialog, innsats og innkreving, har landsdekkende ansvar for etatens kjerneproduksjon. I tillegg skal divisjonene utvikling og IT støtte kjernevirksomheten og direktoratet.

Informasjonsforvaltning
Informasjonsforvaltning ivaretar Skatteetatens sentrale rolle som informasjonsforvalter i offentlig sektor. Divisjonen er en spesialisert enhet for innhenting, kvalitetssikring, forvaltning og tilgjengeliggjøring av opplysninger internt og eksternt.

Brukerdialog
Divisjonen har ansvar for veiledning, kontroll og fastsetting av skatter og avgifter. Divisjonen sikrer ett kontaktpunkt for Skatteetatens brukere og sikrer etterlevelsen av skatte- og avgiftsregler.

Innsasts
Divisjonen sikrer riktig fastsetting av skatt og avgift for prioriterte risikoområder og komplekse forhold gjennom kunnskaps- og risikobasert innsats. I tillegg har divisjonen ansvar for helhetlig behandling av storbedriftskonsern m.m.

Innkreving
Divisjonen har hovedansvaret for innkreving (regnskap og innfordring) på vegne av staten. Enheten sikrer at skatter, avgifter og andre krav betales til rett tid, og har kontakten med de kommunale skatteoppkreverne.

Utvikling
Divisjon utvikling støtter direktoratets og resultatenhetenes evne til helhetlig utvikling av samfunnsoppdraget ved å bygge kunnskap.

IT
IT skal sikre at etaten har en velfungerende IT-portefølje som understøtter etatens leveranseevne på samfunnsoppdraget på kort og lang sikt, gjennom planlegging, utvikling og forvaltning.

01.11.2020 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

All skatteveiledning på ett sted
Fra 1. november 2020 er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunene. Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Skatteetaten har med dette et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning, utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift.

Kilde: Skattetaten.no
https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.