FORVALTNINGSDATABASEN

Norges vassdrags- og energiverk

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 1603 581 2184 1594 444 2038 9 137 146
1981 1583 521 2104 1575 418 1993 8 103 111
1982 1562 455 2017 1551 347 1898 11 108 119
1983 1671 496 2167 1653 382 2035 18 114 132
1984 1705 574 2279 1695 477 2172 10 97 107
1985 1699 604 2303 1689 512 2201 10 92 102
1986 308 111 419 305 81 386 3 30 33
1987 308 129 437 306 95 401 2 34 36
1988 306 141 447 303 108 411 3 33 36
1989 296 134 430 291 106 397 5 28 33
1990 291 125 416 284 95 379 7 30 37
1991 193 101 294 185 84 269 8 17 25
1992 176 103 279 171 85 256 5 18 23
1993 173 103 276 171 84 255 2 19 21
1994 225 102 327 220 83 303 5 19 24
1995 227 105 332 223 81 304 4 24 28
1996 242 117 359 240 91 331 2 26 28
1997 256 129 385 251 94 345 5 35 40
1998 249 137 386 242 100 342 7 37 44
1999 260 140 400 252 107 359 8 33 41
2000 266 146 412 252 112 364 14 34 48
2001 263 146 409 246 110 356 17 36 53
2002 264 147 411 243 107 350 21 40 61
2003 269 146 415 245 106 351 24 40 64
2004 273 160 433 252 117 369 21 43 64
2005 272 151 423 252 110 362 20 41 61
2006 295 167 462 264 115 379 31 52 83
2007 278 153 431 263 130 393 15 23 38
2008 288 161 449 276 133 409 12 28 40
2009 298 169 467 285 143 428 13 26 39
2010 325 183 508 312 161 473 13 22 35
2011 339 190 529 324 162 486 15 28 43
2012 336 205 541 320 181 501 16 24 40
2013 339 227 566 322 196 518 17 31 48
2014 347 228 575 325 194 519 22 34 56
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1980 45 41 44 45 41 44 38 44 44
1981 45 42 44 45 42 44 50 44 44
1982 45 43 45 45 43 45 45 43 44
1983 45 42 44 45 42 44 42 43 43
1984 44 41 43 44 40 43 45 44 44
1985 45 40 43 45 39 43 44 45 44
1986 46 44 46 46 44 46 45 45
1987 46 42 45 46 41 45 46 46
1988 46 42 45 46 41 45 47 47
1989 47 43 46 47 41 45 54 49 49
1990 47 43 46 47 41 46 50 48 48
1991 46 43 45 45 43 45 50 44 46
1992 44 43 44 44 43 44 43 42 42
1993 43 43 43 43 44 43 43 44
1994 44 43 44 44 43 44 50 45 46
1995 44 43 44 44 43 44 45 45
1996 44 43 43 44 42 43 48 48
1997 43 42 43 43 41 43 36 44 43
1998 43 41 43 44 40 43 36 44 43
1999 43 40 42 43 40 42 43 41 42
2000 43 39 42 43 39 42 45 40 42
2001 44 40 43 44 40 42 44 43 43
2002 44 41 43 44 40 43 46 41 43
2003 44 41 43 44 41 43 45 43 44
2004 45 41 43 45 41 44 47 41 43
2005 45 42 44 45 42 44 45 43 43
2006 45 41 44 46 42 45 43 39 41
2007 47 42 45 47 41 45 45 42 43
2008 47 42 45 47 42 46 49 40 43
2009 46 42 45 46 42 45 48 43 45
2010 46 41 44 46 41 44 50 43 46
2011 46 41 44 46 41 44 52 43 46
2012 47 41 45 47 41 45 47 42 44
2013 47 41 44 47 41 44 44 43 43
2014 46 41 44 46 41 44 46 42 43

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

01.01.1986* Består via omorganisering

Stor omorganisering av NVE der Statkraftverkene ble skilt ut som frittstående forvaltningsbedrift. Det førte til at antall ansatte i NVE gikk ned fra 4000 til 380

Statskraftverkene ble etablert ved omorganisering av Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen (NVE). Under NVE var virksomheten tidligere organisert som Direktoratet for statskraftverkene. Den nye enheten ble etablert som en statlig forretningsbedrift fra 1.1.86 (jfr. St.prp.nr.57 for 1984-85 "Om endringer i NVE's organisasjon"). Innstruks fastsatt av OED med virkning fra 15.10.1985.

01.01.1992* Består via omorganisering

OED opprettet våren 1989 en arbeidsgruppe til å vurdere Statskraft's fremtidige oppgaver, organisering og bemanning. Rapporten fra juni 1990 foreslo en omorganisering av Statskraft for å oppnå et markedsbasert kraftomsetningssystem (jfr. Energiloven; Ot.prp.nr.43 for 1989-90, Innst.O.nr.67 for 1989-90 som resulterte I deregulering og økt konkurranse I kraftforsyningen). Forvaltningsbedriften "Statskraftverkene" ble derfor omorganisert 31.12.91 og delt I et statsforetak for nett - STATNETT SF - og et statsforetak for produksjon - STATKRAFT SF (jfr. St.prp.nr.100 for 1990-91).

22.06.2001* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Enova SF ble stiftet i Trondheim den 22. juni 2001. Foretaket overtar NVEs tidligere ansvar for tildeling av tilskudd til energiøkonomisering og energiomlegging.

01.01.2009* Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) overtar ansvaret for de statlige forvaltningsoppgaver innen skredforebygging med virkning fra 1.1.2009.
Kilde: Pressemelding nr 53/08, OED

-----------------------------------------------------------------------------------

Bakgrunn:
Tidligere hadde til sammen sju departement med underliggende etater ansvar innenfor arbeid med skred. Dette var bakgrunn for at Nærings- og Handelsdepartementet og Miljøverndepartementet i 2001 ble enige om å gi NGU i oppgave å opprette en nasjonal skreddatabase, til nytte for kommuner, regionplanleggere og øvrige aktører. Det var også bakgrunn for at det overordna statlige ansvaret for forvaltningsarbeid innen forebygging av skredulykker ble samlet i Olje og Energidepartementet og med NVE som ansvarlig direktorat fra 1. januar 2009.
Kilde: www.skrednett.no

01.11.2019 Består via omorganisering

Relaterte enheter:
  • Reguleringsmyndigheita for energi (RME)

OED har 1. november 2019 utpekt Reguleringsmyndigheten for energi (RME) i medhold av energiloven § 2-3 og naturgassloven § 4.
Utpeking av reguleringsmyndigheten skjer som en del av gjennomføringen av tredje energimarkedspakke i norsk rett. RMEs oppgave er å sørge for at aktørene overholder regelverket som sikrer like konkurransevilkår i kraftmarkedet og effektiv drift og utnyttelse av kraftsystemet.

Enkeltvedtak som RME fatter skal behandles av den nyopprettede Energiklagenemnda. Deres virksomhet er regulert i ny forskrift.

Nærmere bestemmelser om RMEs virksomhet fremgår av ny forskrift om nettregulering og energimarkedet og av naturgassforskriften.
_________________

EUs tredje energimarknadspakke vart gjennomført i norsk rett 1. november 2019. Frå same dato peika Olje- og energidepartementet ut Reguleringsmyndigheita for Energi (RME) som uavhengig reguleringsmyndigheit med tilsyn med dei nasjonale marknadene for elektrisitet og naturgass og ansvar for utvikling og oppfølging av marknadsregelverket. RME si oppgåve er å syte for at aktørane følgjer regelverket som sikrar like konkurransevilkår i kraftmarknaden og effektiv drift av straumnettet. RME fungerer i samsvar med vedtekne lov- og forskriftsendringar som ei eiga og uavhengig eining i NVE sin organisasjon, med eit eige budsjett fastsett av Stortinget. RME leverer difor ein supplerande årsrapport til NVE sin årsrapport, og skildrar der aktivitetar og resultat i 2020. Rekneskapen for RME er fullt ut rapportert i årsrekneskapen for NVE.

Kilde: Årsrapport 2020 for Reguleringsmyndigheita for energi
https://www.nve.no/media/11964/versjon-per-29-april-a-rsrapport-2020-for-rme.pdf

01.01.2021* Består via omorganisering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) går over fra et geografisk organisasjonsprinsipp til en hybrid organisering g der funksjonsinndeling utgjør et hovedprinsipp for organisering av det ytre apparatet, men der en avgrenset del av virksomheten har innslag av geografisk basert organisering.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.