Forvaltningsdatabasen

Utdanningsdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser statistikk over antall ansatte til denne enheten.

Merk: Det tas forbehold om mulige feil og mangler i data om statsansatte som vi har mottatt fra Statens sentrale tjenestemannsregister, SST. Feil kan gjelde både enkeltenheter og aggregerte tall på etatsnivå. Vær oppmerksom på at tidsseriene - særlig for enheter med flere organisasjonsledd - kan vise utslag for enkelte år som kan indikere feil i inputdata.

Manglende data om statsansatte etter 2014:

I forbindelse med etableringen av A-ordningen fra 2015 er innsamling av lønnsopplysninger for alle ansatte samordnet og hjemlet i A-opplysningsloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2012-06-22-43). Fra samme tidspunkt opphørte videre drift av Statens sentrale tjenestemannsregister (SST). Etter overgang til A-ordningen har ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) lenger hjemmel til å videreformidle data om statsansatte fra SSB til NSD. Dette innebærer at NSD inntil videre må slette 2015 og 2016 årgangene fra nettsidene våre. Vi vil heller ikke kunne publisere data fra 2017 tellingene.

Brukere av denne tjenesten som ønsker å hente ut ut detaljerte data om statsansatte må inntil videre kontakte SSB eller finne fram til informasjonen via Statistikkbanken (https://www.ssb.no/statistikkbanken).

NSD vil arbeide for å få på plass en avtale med SSB slik at vi igjen kan få tilgang til data om statsansatte.

Vis: Lønnskategori:

graf
Antall ansatte, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 384 1111 1495 327 741 1068 57 370 427
1993 403 1120 1523 334 753 1087 69 367 436
1994 427 1068 1495 373 748 1121 54 320 374
1995 412 1107 1519 372 773 1145 40 334 374
1996 397 1073 1470 350 742 1092 47 331 378
1997 376 988 1364 341 681 1022 35 307 342
1998 353 970 1323 321 633 954 32 337 369
1999 360 959 1319 313 634 947 47 325 372
2000 276 751 1027 232 487 719 44 264 308
2001 289 768 1057 243 518 761 46 250 296
2002 289 761 1050 245 503 748 44 258 302
2003 275 734 1009 241 496 737 34 238 272
2004 264 720 984 228 506 734 36 214 250
2005 319 811 1130 285 582 867 34 229 263
2006 317 820 1137 275 567 842 42 253 295
2007 326 812 1138 282 605 887 44 207 251
2008 331 814 1145 284 607 891 47 207 254
2009 342 815 1157 301 614 915 41 201 242
2010 383 895 1278 327 651 978 56 244 300
2011 401 895 1296 341 665 1006 60 230 290
2012 409 921 1330 344 676 1020 65 245 310
2013 408 926 1334 347 696 1043 61 230 291
2014 367 880 1247 318 689 1007 49 191 240
Gjennomsnittsalder, ordinært regulativlønte
Totalt Heltid Deltid
År MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt MennKvinnerTotalt
1992 43 44 44 44 44 44 34 44 43
1993 43 44 44 44 43 44 37 45 44
1994 43 44 44 44 44 44 41 45 44
1995 43 44 44 44 44 44 40 44 44
1996 44 45 44 44 45 44 41 44 44
1997 44 45 44 45 45 45 38 45 44
1998 44 45 45 45 45 45 38 44 44
1999 45 46 45 46 46 46 38 45 44
2000 45 45 45 45 46 46 42 44 44
2001 46 46 46 46 46 46 44 46 45
2002 46 46 46 46 46 46 42 46 45
2003 47 46 47 47 46 47 44 47 46
2004 48 47 47 48 47 47 44 47 47
2005 48 47 48 48 47 47 47 48 48
2006 48 48 48 48 47 48 47 48 48
2007 48 48 48 48 48 48 49 49 49
2008 48 48 48 48 48 48 49 49 49
2009 49 49 49 48 48 48 53 51 51
2010 49 48 49 48 48 48 49 49 49
2011 48 48 48 48 48 48 49 48 49
2012 49 48 48 49 48 48 50 49 49
2013 48 49 49 49 49 49 48 48 48
2014 49 48 49 49 48 49 48 49 48

Tabellen viser gjennomsnittalder til ansatte for ordinært regulativlønte. Merk at der antall ansatte er mindre enn 5 vil alder ikke vises.

Endringshistorie som kan ha innvirkning på antall ansatte

15.06.2004 Navneendring

Navn: Utdanningsdirektoratet
Kort navn: Utdanningsdirektoratet

I tillegg til Statleg spesialpedagogisk støttesystem (Statped) som er eit nettverk av spesialpedagogiske kompetansesenter som er styrt av Utdanningsdirektoratet har direktoratet pr. 2012 har faglig styring og oppfølging av til sammen 8 nasjonale senter, som på ulike satsingsområde har nøkkelroller for å utvikle kvaliteten på opplæringen:

1. Nasjonalt senter for fleirkulturell opplæring (NAFO). Senteret ligg ved Høgskolen i Oslo (www.hioa.no/Om-HiOA/NAFO)
2. Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen (Fremmedspråksenteret). Senteret ligger ved Høyskolen i Østfold i Halden (www.fremmedspraksenteret.no/)
3. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa (KKS). Senteret ligg ved Høgskolen i Bodø. (kunstkultursenteret.no)
4. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking (Lesesenteret). Senteret ligg ved Universitetet i Stavanger. (lesesenteret.uis.no)
5. Nasjonalt senter for matematikk i opplæringa (Matematikksenteret). Senteret ligg ved NTNU. (www.matematikksenteret.no)
6. Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa (Naturfagsenteret). Senteret ligg ved Universitetet i Oslo. (www.naturfagsenteret.no)
7. Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret). Senteret ligg ved Høgskolen i Volda. (www.nynorsksenteret.no)
8. Skrivesenteret. Senteret ligg ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. (www.skrivesenteret.no)

01.01.2018 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Senter for IKT i utdanningen er innlemmet i Utdanningsdirektoratet fra 1. januar 2018. Nytt navn: Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT

Om endringen
Nytt direktorat fra 1. januar 2018
1. januar 2018 fusjonerte Utdanningsdirektoratet og Senter for IKT i utdanningen, og ble Utdanningsdirektoratet - direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT.

Direktoratet er underlagt Kunnskapsdepartementet og skal sikre at den nasjonale utdanningspolitikken blir iverksatt. Direktoratet skal jobbe for at barn, unge og voksne skal få et barnehagetilbud og opplæring av høy kvalitet.

Et sentralt arbeidsområde for direktoratet er økt satsing på mulighetene digitalisering gir i læringsarbeid og i administrative prosesser.

Organisering av Utdanningsdirektoratet fra 1. januar
Utdanningsdirektoratet har omtrent 370 ansatte, fordelt på kontorer i Tromsø, Molde, Hamar og Oslo (som er vårt hovedkontor). Direktør er Hege Nilssen.

Det nye organisasjonskartet består av seks divisjoner med til sammen 24 underavdelinger. I tillegg har direktoratet to staber, en stab for digitalisering og en stab for kommunikasjon.

Kilde: www.udir.no/om-udir/nytt-direktorat-fra-1.-januar-2018/

31.12.2019* Består via omorganisering

Utdanningsdirektoratet flytter arbeidsoppgaver til Tromsø og Hamar
Utdanningsdirektoratet flytter arbeidsoppgavene til 20 ansatte fra Oslo, for å styrke fagmiljøene direktoratet har i Tromsø og på Hamar. Syv stillinger flyttes fra Oslo til Tromsø, og tretten stillinger flyttes fra Oslo til Hamar. Oppgavene skal være flyttet innen 1. januar 2020.
Kilde: Pressemelding | Dato: 02.11.2018| Nr: 194 - 18
(https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utdanningsdirektoratet-flytter-arbeidsoppgaver-til/id2617759/)

01.01.2020 Består via omorganisering

Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet
Fra 1. januar 2020 får Kompetanse Norge ansvar for hele modulforsøket, og tar over flere oppgaver knyttet til realkompetansevurdering fra Utdanningsdirektoratet (Udir). Forsøkene med modulisert opplæring er regjeringens hovedsatsing for å møte dagens og fremtidens behov for kvalifisering og varig tilknytning til arbeidslivet.
Utdanningsdirektoratet har fortsatt ansvar for regelverk og arbeid med læreplaner.

Realkompetansevurdering fordeles mellom direktoratene
Veiledning, foredragsvirksomhet, arbeid med kompetanseheving og nettverksarbeid knyttet til realkompetansevurdering i grunnopplæringen for voksne, overføres fra Udir til Kometanse Norge ved årsskiftet.

Ansvaret for regelverk, arbeid med læreplaner, statistikk og nasjonale eksamener i grunnopplæringen for voksne skal fortsatt Udir ta vare på.

Kilde: Kompetanse Norge; Nyheter: Deler av voksenopplæringsfeltet overføres fra Utdanningsdirektoratet
(https://www.kompetansenorge.no/nyheter/deler-av-voksenopplaringsfeltet-overfores-fra-utdanningsdirektoratet-udir/)
______________________________________________________________

Udir har videre fram til 2020 hatt ansvaret for styringa av Statped. Frå 1. januar 2020 overtar Kunnskapsdepartementet styringa av Statped.

Kilde: Årsmelding Udir 2019, tildelingsbrev Statped 2020

01.01.2022 Består via omorganisering

Utdanningsdirektoratet overtar det økonomiske tilsynet med private barnehager fra 2022

Fra 1. januar 2022 overtar Utdanningsdirektoratet ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med private barnehager fra kommunene. Det økonomiske tilsynet skal sikre at de private barnehagene bruker offentlige tilskudd og foreldrebetaling i tråd med regelverket.

Utdanningsdirektoratet overtar også ansvaret for å veilede kommunene og barnehagene om denne delen av regelverket.

Kilde: regjeringen.no
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utdanningsdirektoratet-overtar-det-okonomiske-tilsynet-med-private-barnehager-fra-2022/id2882905/

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.