FORVALTNINGSDATABASEN

Seksjon for fiskeriforhandlinger

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.09.2009* Ny via omorganisering

Navn: Fiskeriforvaltningsseksjonen
Kort navn: Fiskeriforv.seksj.
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Seksjon
Lokalisering: 301 Oslo

Seksjonen opprettes samtidig med at Havressurs- og kystavdelingen får tilført oppgaver fra tidligere Avdeling for kystforvaltning som legges ned.

08.11.2012* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)

08.11.2012* Navneendring

Navn: Seksjon for fiskeriforvaltning
Kort navn: Seksjon for fiskeriforvaltning

Kvote- og forvaltningsavtaler, internasjonale fiskeriorganisasjoner. UUU-fiske og havnestatskontroll. Havrettsspørsmål. Årlige fiskerireguleringer og regler om praktisk utøvelse av fisket i medhold av havressursloven.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Omorganisering av Fiskeri- og kystdepartementet høsten 2012

Pressemelding fra FKD 8.11.2012:

Mer slagkraftig Fiskeri- og kystdepartement

Fiskeri- og kystdepartementet har endret den interne organiseringen. Ambisjonen er at ny organisasjon skal sette departementet best mulig i stand til å levere i samsvar med visjonen om å bli verdens fremste sjømatnasjon.

- Ny organisasjon skal blant annet styrke departementets arbeid med industri- og markedspolitikk og samle ansvaret for arbeidet med kystsaker i en avdeling. Utviklingssamarbeid som skal legge til rette for bærekraftig fiskeriforvaltning i andre land, er også et område som skal få større oppmerksomhet, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Fire avdelinger

Fiskeri- og havbruksavdelingen har ansvar for saker knyttet til fiskeriene, fiskeflåten og havbruksnæringa. Avdelingen har ansvar for regulering av fiskeriene og havbruksnæringa og for å sikre økonomisk bærekraftige næringer innenfor en miljømessig bærekraftig ramme.

Porteføljen til sjømatavdelingen omfatter sjømatindustrien, sjømatprofilering, forbrukerhensyn og markedsadgang. Styrkingen av departementets arbeid med industri og marked er et vesentlig premiss for den nye organiseringen.

Kyst- og miljøavdelingen har ansvar for saker knyttet til kystforvaltningen, havmiljøet og havne- og sjøtransportpolitikken. Oljevern og forebyggende sjøsikkerhet ligger under denne avdelingen.

Når det gjelder departementets arbeid med statsbudsjettet, etats- og eierstyring, samfunnsøkonomiske analyser og evalueringer, vil det ligge under avdeling for forskning, styring og administrasjon. Avdelingen har også ansvar for departementets politikk for nye marine næringer og et overordnet ansvar for sikkerhets- og beredskapskapsarbeidet i sektoren.

Kilde: Pressemelding, 08.11.2012, Nr.: 82/2012

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fkd/pressesenter/pressemeldinger/2012/mer-slagkraftig-fiskeri--og-kystdepartem.html?id=707457

01.01.2015* Navneendring

Navn: Fiskeriforvaltning
Kort navn: FF

Oppgaver:
Seksjonen har ansvar for kvote- og forvaltningsavtaler, internasjonale fiskeriorganisasjoner. UUU-fiske og havnestatskontroll. Havrettsspørsmål. Årlige fiskerireguleringer og regler om praktisk utøvelse av fisket i medhold av havressursloven.
Kilde: regjeringen.no (februar 2015)

01.04.2020* Endring av overordnet

(Enheten får ny overordnet fordi den forrige overordnede ble nedlagt på samme tidspunkt.)
Overordnet: Fiskeriavdelingen

Oppgaver:
Seksjon for fiskeriforvaltning har ansvar for de årlige bilaterale kvoteforhandlingene med andre stater (Russland, EU, Færøyene og Grønland) og de årlige kyststatsavtalene på de pelagiske bestandene (makrell, sild og kolmule). Seksjonen følger også de globale prosessene i FN knyttet til havrett og fiske og har et spesielt ansvar knyttet til oppfølging av FNs bærekraftsmål 14. Nasjonalt arbeider seksjonen med de årlige fiskerireguleringer (ex torsk, hyse, sei, hval, kongekrabbe, snøkrabbe etc), kontaktflaten mellom olje/fisk og regler om praktisk utøvelse av fisket i medhold av havressursloven. Oppfølging av NOU utvalgets rapprt om fremtidens ressurskontroll, problemstillinger knyttet til UUU-fiske og fiskerikriminalitet er også en del av seksjonens portefølje, sammen med et bistandsprosjekt under UDs bevilgning knyttet til arbeid mot fiskerikriminalitet i utviklingsland.
Kilde: regjeringen.no

01.01.2024* Består via omorganisering

Seksjonen avgir saksfelt til Seksjon for styring og fiskerikriminalitet, bl.a. prosessene i FN knyttet til havrett og fiske og oppfølging av FNs bærekraftsmål 14.

Saksfelt avgis også til Seksjon for fiskerinæringsutvikling, bl.a. ansvaret for de årlige fiskerireguleringer (ex torsk, hyse, sei, hval, kongekrabbe, snøkrabbe etc), kontaktflaten mellom olje/fisk og regler om praktisk utøvelse av fisket i medhold av havressursloven.

Gjenværende saksfelt i Seksjon for fiskeriforhandlinger pr. 2024:
Seksjonen har ansvar for de årlige bilaterale kvoteforhandlingene med andre stater (Russland, EU, Færøyene og Grønland) og de årlige kyststatsavtalene på de pelagiske bestandene (makrell, sild og kolmule).
Kilde: regjeringen.no, januar 2024

01.01.2024* Navneendring

Navn: Seksjon for fiskeriforhandlinger
Kort navn: Seksjon for fiskeriforhandlinger

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.

Vis alle endringer av overordnet.