FORVALTNINGSDATABASEN

Kriminalomsorgsetaten

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.07.2013 Nyopprettelse

Navn: Kriminalomsorgsetaten
Kort navn: Kriminalomsorgsetaten
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Etat
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Regjeringen meldte gjennom St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn at en utflytting av direktoratsfunksjonen fra departementet skulle vurderes. Spørsmålet ble ytterligere aktualisert da 22. juli-kommisjonen pekte på behovet for å styrke departementets samordningsrolle og styring av underliggende etater. Beslutningen om å flytte ut kriminalomsorgens sentrale forvaltning ble tatt høsten 2012.

Endringen innebærer at Kriminalomsorgsavdelingen - Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) endrer navn til Kriminalomsorgsavdelingen og at Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) flyttes ut av departementet og etableres som et ordinært direktorat på Lillestrøm under navnet Kriminalomsorgsdirektoratet (KRID).

Sentrale dokument:
- Prop. 183 L (2012–2013) Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (navneendring for Kriminalomsorgens sentrale forvaltning mv.) PDF: http://www.regjeringen.no/pages/38370349/PDFS/PRP201220130183000DDDPDFS.pdf
- St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn. PDF: http://www.regjeringen.no/pages/2109450/PDFS/STM200720080037000DDDPDFS.pdf

Det skal overføres 20 årsverk fra Justis- og beredskapsdepartementet til det nye direktoratet fra 1. juli 2013.
Jf.
- Meld. St. 2 (2012–2013) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 2013,
- Prop. 149 S (2012–2013) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2013

Kilder: www.regjeringen.no, www.kriminalomsorgen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.