FORVALTNINGSDATABASEN

Avdeling for styring og organisasjon

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2014* Ny via sammenslåing

Navn: Administrasjonsavdelingen
Kort navn: Administrasjonsavdelingen
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Avdeling
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Lokalisering: 301 Oslo

Ansvarsfelt (kilde: regjeringen.no):
Administrasjonsavdelingen ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området.
Avdelingen spiller en viktig rolle i arbeidet for å sikre at departementet er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass, som kan rekruttere, holde på og videreutvikle dyktige og engasjerte medarbeidere.
Avdelingens fire hovedmål er:
- God internadministrasjon
- Strategisk styring gjennom gode systemer og prosesser, herunder faglig rådgivning av god kvalitet overfor politisk ledelse, departementsråd og fagavdelinger
- Å tilrettelegge for utvikling av ledere og medarbeidere
- Fornye – forenkle – forbedre, på det administrative området
Administrasjonsavdelingen er organisert i syv fagteam og ett lederteam.

01.01.2024* Består via omorganisering

Administrasjonsavdelingen berøres i forbindelse med opprettelsen av Avdeling for styring og organisasjon i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

01.03.2024* Består via omorganisering

Saksfelt:
Avdeling for styring og organisasjon ivaretar stabsfunksjoner for politisk ledelse og departementsråd, utvikler styringssystemer og fastsetter overordnede retningslinjer for en effektiv og samordnet ledelse av departementet. Avdelingen tar seg av administrative fellessaker og ser til at virksomheten foregår innenfor gjeldende regler og retningslinjer på det administrative området. .

Avdelingen spiller en viktig rolle i arbeidet for å sikre at departementet er en attraktiv og konkurransedyktig arbeidsplass, som kan rekruttere, holde på og videreutvikle dyktige og engasjerte medarbeidere.
Hovedmålet for avdelingen er at den skal være et utviklingsorientert administrativt sekretariat for departementets ledelse, som sørger for effektiv drift og at forvaltningsverdier og regelverk overholdes.
Avdelingens har seks delmål. De er knyttet til viktige og kritiske prosesser, leveranser og tjenester som er nødvendige for å nå hovedmålet:
Departementet skal ha:
1. god intern samordning.
2. en effektiv internadministrasjon.
3. gode systemer for rekruttering, kompetanseutvikling og personalforvaltning.
4. profesjonell støtte og gode systemer for styring og økonomiforvaltning.
5. en effektiv statsbudsjettprosess, som gir et godt beslutningsgrunnlag for departementsledelsen.
6.- et forsvarlig sikkerhets- og beredskapsarbeid.

Kilde: regjeringen.no, mars 2024

Samtidig reduseres antall seksjoner fra 4 til 2. Endringene må ses i sammenheng med tilsvarende endringer under Avdeling for styring og organisasjon i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

01.03.2024* Navneendring

Navn: Avdeling for styring og organisasjon
Kort navn: Avdeling for styring og organisasjon

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.