FORVALTNINGSDATABASEN

Statsforvalteren i Agder

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.2016 Ny via sammenslåing

Navn: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Kort navn: Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Fylkesmannsembetene
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 906 Arendal

Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest Agder ble besluttet sammenslått 14.11.2014. og sammenslåingen trådte i kraft 1. januar 2016.

Inntil kommune- og regionstrukturen er avklart beholdes begge lokaliseringssteder; Kristiansand og Arendal, og fagavdelingene blir samlet på ett av stedene. Det langsiktige målet er en samlokalisering av hele embetet.

Besøksadresser:
Fylkeshuset, Ragnvald Blakstads vei 1, Arendal
Fylkeshuset, Tordenskjolds gate 65, Kristiansand

Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal

-------------------------------

I pressemelding fra KMD 31.10.2016 legges det opp til at lokaliseringen av embetet skal legges til Arendal dersom Agderfylkene finner en løsning for frivillig sammenslåing der Kristiansand er planlagt å være hovedsete for den nye regionen.
Kilde: Pressemelding KMD 31.10.2016 (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fylkesmannen-i-agder-til-arendal/id2518387/)

01.01.2019 Navneendring

Navn: Fylkesmannen i Agder
Kort navn: Fylkesmannen i Agder

1. januar 2019 får Norge en ny fylkesmannsstruktur. Da vil embetene ta i bruk navnet til fylkene som opprettes 1. januar 2020.

Kongen i statsråd vedtok 07.09.2018 navnene på de sammenslåtte fylkesmannsembetene fra 1. januar 2019. Det ble også fastsatt nytt navn på Fylkesmannen i Trøndelag på sørsamisk, og nytt navn på Fylkesmannen i Troms og Finnmark på nordsamisk og kvensk.

Den Kongelige resolusjon av 7. september om nye navn på fylkesmannsembetene ved iverksetting av ny struktur fra 1. januar 2019 erstatter i sin helhet den Kongelige resolusjonen av 24. august 2018 med samme navn.

01.01.2021 Navneendring

Navn: Statsforvalteren i Agder
Kort navn: Statsforvalteren i Agder
Lokalisering: 4203 Arendal

Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen. Det er framleis slik at institusjonen og personen har same namn.

Fylkesmannen vart til statsforvaltaren etter at regjeringa i fjor gjorde vedtak om at kjønnsspesifikke stillingstitlar skal bytast ut med kjønnsnøytrale stillingstitlar i alle statlege verksemder. Tradisjonen med at institusjonen og personen har same namn blir vidareført.

Statsforvaltarane har ansvar for å følgja opp vedtak, mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. Dei har også ei viktig rolle som bindeledd mellom stat og kommune, samordnar mellom sektorane og rettstryggleiksinstans overfor innbyggjarane.

Kilde: Statsforvalteren.no
https://www.fylkesmannen.no/portal/Nyheter/2021/01/vi-har-fatt-nytt-namn2/

01.01.2024 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Virksomheten overføres fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD) i forbindelse med opprettelsen av DFD.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.